Trygghet

Trygghet for enkeltmenneske og samfunn er et viktig velferdsgode, som skal være tilgjengelig for alle uavhengig av betalingsevne.

Både enkeltmennesket og samfunnet er avhengige av trygghet og sikkerhet i hverdagen. Derfor er kampen mot kriminalitet viktig.

Kriminalitet rammer enkeltmennesker, og påfører både bedrifter og samfunnet store kostnader. Økonomisk kriminalitet og svart og grå økonomi tapper fellesskapet for store ressurser.

Det generelle trusselnivået i Norge har økt de siste årene. Forebygging er det viktigste virkemiddelet mot hendelser som truer sentrale samfunnsinstitusjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. For å kunne forebygge alvorlige hendelser så tidlig som mulig, er samarbeid mellom ulike offentlige etater og instanser viktig.

Politiet skal være samfunnets maktorgan og være underlagt demokratisk kontroll. Gjennom et lokalt forankret nærpoliti, med flerfoldig kompetanse, legges grunnlaget for at samfunnet får de polititjenester de har krav på. Et politi av høy kvalitet, som er i forkant, som etterforsker, oppklarer og irettefører kriminalitet, leverer trygghet til samfunnet. For at politiet skal kunne løse sitt samfunnsoppdrag må politiet være til stede der folk bor og oppholder seg, i lokalsamfunn og i digitale rom, og samhandle med andre offentlige myndigheter, næringsliv og frivilligheten.

Digitalisering, klimaendringer og økende migrasjon skaper økte sikkerhets- og beredskapsutfordringer for samfunnet som helhet, for medlemmer i Unios forbund og for tillitsvalgte i virksomhetene. Et endret trusselbilde stiller nye krav til kunnskap og kompetanse og krever styrket tverrfaglig samarbeid.

Unio er opptatt av at ansatte og partene i arbeidslivet må integreres tett i alle myndighetenes digitale strategier, herunder i arbeidet med økt digital trygghet. Ansatte og tillitsvalgtes faglighet og erfaring må danne grunnlag for beredskapsplanleggingen framover. Medvirkning og involvering av ansatte og tillitsvalgte er en forutsetning for økt sikkerhet og styrket beredskap i den enkelte virksomhet og på samfunnsnivå. Digital trygghet er viktig i seg selv, men er også en forutsetning for gode offentlige tjenester.

Implementering av EUs personverndirektiv (GDPR), herunder ivaretakelse av personvern og datasikkerhet, er et lederansvar. Kartlegging og bruk av persondata er vesentlig for et effektivt og godt styresett. Samtidig ser vi i økende grad eksempler på at persondata misbrukes eller kommer på avveie. Behovet for digitalt personvern er derfor økende. Unio er opptatt av at offentlige data forvaltes godt og at personvernet styrkes.

Unio skal arbeide for

  • at politiet skal kunne prioritere å jobbe forebyggende
  • at tverrfaglig samarbeid mellom aktuelle aktører for å skape trygghet og sikkerhet
    styrkes og videreutvikles
  • at politiet skal være lokalt forankret, utvikle
    en god hverdagsberedskap og samhandle med resten av samfunnet
  • at politiets rammevilkår styrkes slik at befolkningens trygghet og sikkerhet kan ivaretas
  • at den enkeltes personvern ikke forringes som følge av digitalisering
  • god digital kompetanse hos ledelsen i offentlige virksomheter