Samfunn og økonomi

Full sysselsetting og offentlige tjenester med høy kvalitet er Unios samfunnsøkonomiske mål.

Den økonomiske politikken må innrettes mot full sysselsetting, høy verdiskaping, høy kompetanse, bærekraftig ressursbruk og rettferdig fordeling. Det er det beste utgangspunktet for den enkelte, for fellesskapet og for velferden.

Unio mener en kombinasjon av god samfunnsøkonomisk styring og et relativt høyt skattenivå sikrer høy sysselsetting og god offentlig velferd.  Oljeinntektene må styres mot økt velferd, kompetanse og forskning, framfor skatteletter til privat forbruk. Skatter og avgifter må bidra til at vi bruker ressursene rasjonelt og på en miljømessig god måte.

Skatteunndragelser, svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er alvorlige anslag mot den norske velferdsstaten. Alle som forsvarer vår velferdsmodell har derfor en felles interesse av at arbeid utføres hvitt og at arbeidslivets lover, regler og avtaler følges.

Unio arbeider blant annet for:

  • at den økonomiske politikken sikrer full sysselsetting
  • økt satsing på nyskaping, innovasjon og forskning
  • en rettferdig og bærekraftig skatte- og fordelingspolitikk
  • å bekjempe svart økonomi, økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet

Erik Orskaug
sjeføkonom