Pensjon og trygd

Unio vil ha et pensjonssystem som sikrer medlemmene økonomisk uavhengighet og mulighet til å videreføre levestandarden som pensjonister.

Arbeidsgiver må ta risikoen med å sikre ytelsene, og pensjonssparingen må være så høy at alle kan få en samlet pensjon som utgjør om lag to tredeler av sluttlønn etter endt arbeidsliv.

Unio mener at tjenestepensjonsordningene for offentlig ansatte må ta hensyn til yrkesmønstrene i offentlig sektor. Offentlig ansatte har lang utdanning og dertil kortere opptjening, to tredeler av de offentlig ansatte er kvinner hvor mange jobber deltid. Mange har belastende arbeid som kan vanskeliggjøre lange yrkeskarrierer. En egen AFP-ordning og et eget tidligpensjonstillegg for offentlig ansatte må sikre gode pensjonsnivåer for de som må gå tidlig. Alle må sikres AFP-rettigheter gjennom romslige inngangsvilkår og ordninger som tetter hullene i AFP. Tjenestepensjonsordningene må gjøre det lettere for yngre årskull som jobber i offentlig sektor å kompensere for levealdersjusteringen samtidig som også yngre årskull sikres et godt pensjonsnivå og opprettholdt levestandard som pensjonister.

Unio mener at dagens særaldersgrenser for offentlig ansatte må videreføres og tilpasses pensjonsreformen i tråd med pensjonsavtalen av 3. mars 2018. Begrunnelsen for særaldersgrensene har like stor gyldighet i dag som den gang de ble innført. Det skal fortsatt være mulig å kombinere arbeid og pensjon ved å ta ut delpensjon.

Ved privatisering, konkurranseutsetting og tariffhopping skal det ikke være mulig for arbeidsgiver å tjene penger på å kutte i ansattes pensjonsrettigheter. Ansatte som følger med ved en virksomhetsoverdragelse må ikke risikere å ende opp med en langt dårligere tjenestepensjonsordning. Dette gjelder både ved overdragelse mellom private virksomheter, der offentlig virksomhet skilles ut til et privat, offentlig eller delvis offentlig eid selskap og der virksomheter skifter arbeidsgiverorganisasjon.

Private tjenestepensjoner spenner fra en dårlig obligatorisk tjenestepensjon til gode hybrider og ytelsesordninger. Sparesatsene i innskuddspensjon og hybrid må økes for at pensjonene kan bli like gode som de beste ytelsesordningene i privat sektor.

Reglene om uførhet i folketrygden og tjenestepensjonsordningene gir viktig inntektssikring for dem som ikke har helse til å fortsette i jobb fram til ordinær pensjonsalder. De uføre kan ikke kompensere for levealdersjustering ved å jobbe lenger. Det må derfor være gode skjermingsordninger for ufør.

Unio skal arbeide for

  • å sikre medlemmene økonomisk trygghet ved sykdom og uførhet, i omsorgssituasjoner og ved arbeidsløshet
  • å sikre medlemmene økonomisk uavhengighet og videreføring av levestandard som pensjonister, samlet pensjon etter et vanlig yrkesløp må utgjøre minst to tredeler av sluttlønn
  • at tjenestepensjoner gir livsvarig utbetaling
  • å sikre grunnlovsvernet av opparbeidede rettigheter i offentlig tjenestepensjon
  • å sikre gode livsvarige pensjoner for de som må gå tidlig gjennom en god AFP-ordning og tidligpensjonstillegg for offentlig ansatte
  • å sikre verdien av særaldersgrensene i tråd med pensjonsavtalen av 3. mars 2018.
  • at tjenestepensjoner videreføres ved virksomhetsoverdragelse
  • at alle private arbeidsgivere som på oppdragsbasis eller gjennom anbud leverer basistjenester der disse vanligvis utføres av offentlig ansatte skal gi de samme pensjonsrettighetene som gjelder for ansatte i offentlig sektor
  • å øke maksimalsatsene i innskuddspensjon og i hybriden
  • at privatansatte medlemmer sikres en god tjenestepensjon og AFP med livsvarige ytelser garantert av arbeidsgiver

Tre om pensjon

Unio har laget en liten filmsnutt der Geir (25), Gunnhild (35) og Bjørn (45) sier hva de synes om den nye pensjonsavtalen i offentlig sektor.

Siste nytt om pensjon og trygd:

Erik Orskaug
spesialrådgiver

Unios notatserie