Økonomisk politikk

Arbeid er en grunnleggende rettighet i et velferdssamfunn. Den økonomiske politikken må innrettes mot full sysselsetting, høy verdiskaping, høy kompetanse, bærekraftig ressursbruk og rettferdig fordeling. Det er det beste utgangspunktet for den enkelte, for fellesskapet og for velferden.

Velferdsstaten skal gi trygghet og gode og likeverdige tjenestetilbud for alle. Skattegrunnlaget må innrettes slik at det gir grunnlag for offentlig tjenesteproduksjon og velferd til alle. Offentlig sektor skaper store verdier som er avgjørende for et velfungerende næringsliv og for Norges samlede verdiskaping.

Offentlig forvaltning og kommunestrukturen er i endring. Slike endringer må ha forbedret tjenestekvalitet som mål. Medbestemmelse, innflytelse og arbeidstakerrettigheter må ivaretas gjennom hele omstillingsprosessen. Den politiske styringen i kommunene må sikre åpne politiske beslutningsprosesser. Dette er avgjørende for å opprettholde ordninger for medbestemmelse, innsyn og politisk påvirkningsarbeid. Både sentrale og lokale myndigheter må føre en aktiv politikk som sikrer demokratisk styring av velferdstjenestene.

Økonomiske forutsetninger for velferdsstaten

Unio mener at vårt velferdssamfunn må bygge på små forskjeller og et høyt tillitsnivå. Økte ulikheter kan svekke tilliten og bidra til mer polarisering. Målene for den økonomiske politikken må være full sysselsetting, høyt velferdsnivå og en bærekraftig utvikling. Den norske modellen handler om et samspill mellom velferd, økonomi og arbeidsliv. Kjernen i modellen er måten vi organiserer arbeidsmarkedet, med stor innflytelse for partene i arbeidslivet gjennom sterke hovedorganisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og landsomfattende tariffavtaler som regulerer lønnsdannelsen.

Den norske modellen forutsetter en balanse mellom arbeid og kapital. I et samfunn som i stadig større grad utsettes for påvirkning fra nasjonale og internasjonale markedskrefter innebærer det at myndighetene må gjennomføre tiltak som opprettholder denne balansen. Eksempler er tiltak for å øke organisasjonsgraden, tiltak for å styrke partenes rolle i reguleringen av arbeidsmarkedet og tiltak for å hindre økt økonomisk ulikhet. En godt utbygd velferdsstat, og en arbeidslivsmodell med velfungerende trepartssamarbeid som bidrar til å sikre utdanning, helsetjenester og trygghet for alle, legger grunnlaget for videre økonomisk vekst. Som en sentral part i den norske modellen vil Unio bidra til å verne og videreutvikle denne med tiltak for å sikre at medbestemmelsen er reell.

Landets økonomi og samfunnsliv er tjent med at det tilrettelegges for et mangfold av næringer. Det må føres en aktiv næringspolitikk som stimulerer til å skape utviklende og trygge arbeidsplasser i hele landet, både innenfor tradisjonelle og nye næringer. Statens inntekter må styres mot økt velferd, kompetanse og forskning som kommer fellesskapet til gode. For å sikre en bærekraftig utvikling må skatter og avgifter brukes målrettet.

Svart og grå økonomi, økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet tiltar i omfang. Slik aktivitet er alvorlige anslag mot velferdsstaten og den norske arbeidslivsmodellen. Store beløp blir hvert år unndratt fra beskatning. Alle som forsvarer vår velferdsmodell har derfor en felles interesse av at arbeid utføres hvitt og at arbeidslivets lover, regler og avtaler følges.

Unio skal arbeide for

  • at den økonomiske politikken sikrer full sysselsetting
  • en omfordelingspolitikk som utjevner levekårsforskjeller og hindrer fattigdom
  • en rettferdig og bærekraftig skatte- og fordelingspolitikk
  • å bekjempe svart og grå økonomi, økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Siste nytt om økonomisk politikk:

Fredrik Haugen
sjeføkonom

Unios notatserie