Offentlig velferd

Alle innbyggere skal ha rett til velferdstjenester av likeverdig kvalitet og omfang.

Sentrale velferdstjenester må derfor i hovedsak eies, finansieres og driftes av det offentlige. Et demokratisk styringssystem som bygger på velferdsprofesjonenes kunnskap og yrkesetikk er en nøkkel for å oppnå kvalitet og likeverdighet.

Økt privatisering og konkurranseutsetting vil svekke kvaliteten og likeverdigheten i det offentlige tjenestetilbudet og muligheten for demokratisk styring av velferdstjenestene. Velferdstjenester drevet i offentlig regi gir unike muligheter for deling av kunnskap, utvikling og innovasjon. Utstrakt bruk av midlertidige stillinger, vikarbyråer og private leverandører i velferdstjenestene gir kortsiktighet når det gjelder bemanning, opplæring og kompetansebygging. Det er dyrt og det svekker partssamarbeidet.

God utnyttelse av samfunnets ressurser er tett knyttet til kvalitet. Unio skal arbeide for at offentlig sektor til enhver tid har kompetent arbeidskraft, god ledelse og tilstrekkelige ressurser for å sikre velferdstjenester med høy kvalitet.

En sosial boligpolitikk er viktig for å sikre at alle skal kunne bo trygt og ha en akseptabel boligstandard. Et godt og aktivt oppvekstmiljø for barn og unge er en nødvendig og viktig investering for framtiden. Gode oppvekstsvilkår krever felles innsats i lokalmiljøene, og et samarbeid mellom det offentlige, profesjonene, barn og unge selv, foreldre og frivillig sektor.

Fattigdom påvirker barns muligheter til å delta i samfunnet og dermed deres framtidige livsmuligheter. Unio mener det er spesielt viktig å bekjempe barnefattigdom.

Unio skal arbeide for

 • et godt og likeverdig, offentlig tjenestetilbud
 • at nasjonale velferdsordninger skal omfatte alle innbyggere og være rettferdig fordelt
 • nasjonal styring av offentlige velferdstjenester, herunder standard for bemanning som sikrer helhetlig prioritering og kvalitet
 • at sentrale velferdstjenester drives i offentlig regi og ikke konkurranseutsettes eller privatiseres
 • systematisk bruk av de ansattes kunnskap og erfaringer til innovasjon og nyskaping i
  offentlig sektor
 • at alle reformer i offentlig sektor fullfinansieres
 • at myndighetene har oversikt over personell- og kompetansebehovet i offentlig tjenesteyting på kort og lang sikt slik at behovet kan dekkes
 • å styrke samarbeidet mellom Unio-organisasjonene i kommunene for å sikre kvalitet i tjenestene, blant annet i sammenslåingsprosesser
 • at den sosiale boligpolitikken styrkes ved at det bygges flere utleieboliger,
  studentboliger og boliger for førstegangsetablerere
 • å bekjempe barnefattigdom
 • å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom instanser som møter risikoutsatt ungdom

Fredrik Haugen
sjeføkonom

Unios notatserie