Næringspolitikk

Unio ønsker en aktiv næringsutvikling i hele landet. Dette forutsetter en godt utviklet infrastruktur og en godt utbygd offentlig sektor, samt satsing på forskning og innovasjon.

Forskning bidrar til omstilling i norsk økonomi og er avgjørende for vår framtidige verdiskaping. Innovasjon fremmes gjennom samspill mellom politikk, forskning og arbeidsliv. Det bør derfor legges bedre til rette for samarbeidsarenaer for utdannings- og forskningsinstitusjoner, privat næringsliv og offentlig sektor.

Unio mener det bør arbeides målrettet og systematisk for å skape arbeidskulturer for digital innovasjon. Det er viktig at arbeidstakerne sikres nødvendig digital kompetanse til både å kunne utføre de daglige arbeidsoppgavene, men også å kunne bidra til å fremme innovative arbeidsplasser. Behovet for økt kunnskap, kompetanse og forskningsinnsats er stort. Det samme er behovet for helhetlige analyser av hva digitaliseringen vil kunne innebære for næringslivet, offentlig sektor, arbeidslivet og folk med og uten jobb.

Helse- og velferdsteknologi er et eksempel på kunnskapsintensiv industri der Norge kan utvikle en ledende posisjon. Dette krever et tett samspill mellom helseprofesjonene, teknologimiljøer og ulik næringsvirksomhet. Norge har også forutsetning for å bli en ledende internasjonal aktør i en grønnere økonomi. Norge må være tidlig ute med næringsutvikling på feltet, og den grønne næringspolitikken må baseres på en skatte- og avgiftspolitikk som gjør det mer lønnsomt å utvikle klimavennlig teknologi, transport og forbruk. Det er et stort potensial for forskning og innovasjon (FoI) i offentlig finansierte prosjekter. Det må derfor stilles krav til FoI i anbudsprosesser. Offentlige innkjøp med krav om forskning og innovasjon vil utløse mer FoI i næringslivet.

Økt forskningsinnsats og samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv er en
forutsetning for utvikling og innovasjon i kulturnæringen. Kunnskap og kompetanse som
vår kulturarv er viktig i denne sammenheng. Denne kompetansen finner vi blant annet hos ansatte i museum, arkiv, bibliotek og andre kulturinstitusjoner. Disse institusjonene og de ansattes kompetanse bør i større grad benyttes for å fremme innovasjon i kulturnæring, reiseliv og turisme.

Unio skal arbeide for

 • økt satsing på forskning og innovasjon
 • styrking av incentivordninger som kobler utdannings- og gründermiljøer
 • styrking av offentlige støtteordninger for innovasjon
 • utvikling av tilskuddsordninger for innovasjon i offentlig sektor, herunder
  organisasjonsutvikling, tjenesteutvikling og anskaffelser
 • styrking av forskning og teknologi som bidrar til grønn næringsutvikling
 • at grunnleggende digital infrastruktur kommer på plass i offentlig sektor
 • at medbestemmelse sikres i digitaliseringsprosesser som i andre omstillingsprosesser
 • økt forskningsinnsats i bedriftene, blant annet stimulert av skattesystemet
 • at norsk næringsliv, herunder maritim næring, har gode og forutsigbare rammevilkår
 • at det satses på næringer der Norge har spesielle fortrinn

Liz Helgesen
fagsjef – internasjonalt arbeid