Lønnspolitikk

Lønnsnivået for Unios utdanningsgrupper må økes for å sikre rekruttering og kvalitet i velferdstjenestene.

Vanlige markedsmekanismer fungerer ikke for velferdsyrkene i det offentlige arbeidsmarkedet. Selv ikke der behovet er stort, settes lønningene opp for å sikre rekruttering av kvalifiserte ansatte. Partene i arbeidslivet må sammen utvikle nødvendige tiltak, inkludert tiltak som gir likelønnsutvikling over tid.

Lønnsnivået for utdanningsgruppene i offentlig sektor henger fortsatt betydelig etter tilsvarende grupper i privat sektor. Avkastning på høyere utdanning i Norge er i bunnsjiktet i OECD-landene.

Om lag 70 prosent av de ansatte i offentlig sektor er kvinner. Unio mener det er verdsettingsdiskriminering at kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor blir lavere lønnet enn mannsdominerte grupper med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar i privat sektor.

Unio skal arbeide for

 • å styrke hovedorganisasjonens forhandlingsfellesskap, plass og posisjon som en sterk og
  seriøs samarbeidspartner i samfunnet
 • at offentlig sektors bidrag til verdiskapingen i samfunnet synliggjøres og verdsettes
 • et inntektspolitisk samarbeid mellom likeverdige parter som sikrer en økonomisk ramme der både arbeider- og funksjonærlønn inngår
 • å sikre rekruttering av kvalifiserte ansatte til velferdsyrkene både gjennom økt verdsetting og økt lønn
 • en offensiv og endringsorientert satsing for å bedre universitets- og høgskoleutdannedes lønnsnivå
 • en lønnsdannelse der kollektive og sentrale løsninger skal være bærebjelken og fastsette tilstrekkelige rammebetingelser for lokale forhandlinger mellom likeverdige parter
 • forutsigbare kriterier for lønnsdannelse som gir uttelling for utdanning, kompetanse, ansvar og risiko
 • at lønnsnivået for universitets- og høgskoleutdannede i offentlig sektor gjøres konkurransedyktig sammenlignet med tilsvarende grupper i privat sektor
 • at ansatte i private virksomheter som finansieres av det offentlige skal ha tariffestede lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, minst på samme nivå som i tilsvarende offentlige virksomheter
 • at strukturelle kjønnsbaserte lønnsforskjeller fjernes, slik at verdsettingsdiskriminering bekjempes
 • forbedring av selvstendige næringsdrivende medlemmers rammevilkår, inntekts- og arbeidsvilkår

Klemet Rønning-Aaby
forhandlingssjef