Likestilling og inkludering

Unio skal bidra til å oppnå bærekraftsmålet om likestilling og styrking av jenters og kvinners stilling.

Unio vil arbeide for å fremme likestilling og hindre alle former for diskriminering. Med likestilling menes likeverd, like muligheter, like rettigheter og like plikter. Unios likestillingspolitikk bygger på at alle må kunne forsørge seg selv, at arbeid av lik verdi skal lønnes likt og at kvinner og menn skal ha like plikter og rettigheter i omsorgen for egne barn.

Det er fortsatt behov for en særlig sterk innsats mot kjønnsdiskriminering, og dette er derfor et gjennomgående tema i Unios arbeid. Kvinners diskrimineringsvern må fortsatt ha høy prioritet. For å oppnå reell likestilling mellom kvinner og menn, kreves det innsats og tiltak innenfor alle politikkområder. Lik adgang til deltakelse og selvrealisering i familie-, arbeids- og samfunnsliv er til det beste for den enkelte og for samfunnet.

Unio vil bidra til et mangfoldig samfunn uten diskriminering, kjennetegnet av samhold, tilhørighet og fellesskap. Unio aksepterer ikke noen form for trakassering. Alle skal kunne delta som aktive samfunnsborgere i arbeidsliv, utdanning og samfunnet for øvrig. Unios profesjoner skal møte alle med respekt og kunnskap.

Blant personer med nedsatt funksjonsevne er arbeidsledigheten langt høyere enn hos den øvrige befolkningen. Unio vil arbeide for nedbygging av fysiske og holdningsmessige barrierer for å inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeids- og samfunnsliv.

For å inkludere flyktninger og innvandrere i samfunnet, er arbeid og språkopplæring avgjørende. Unio er opptatt av utdanning og arbeid som hovedvirkemidler for inkludering. Dette er også en forutsetning for en velfungerende velferdsstat.

Lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoners (LHBTI) rettigheter er under press internasjonalt. Også i Norge utsettes LHBTI-personer for ulike former for diskriminering og trakassering. Unio-fellesskapet står sammen om å arbeide for at alle er inkludert og behandles likeverdig.

Unio skal arbeide for

 • at det skal være like muligheter for kvinner og menn til utdanning, kompetanseutvikling,
  arbeid, inntekt, pensjon og trygdeytelser
 • at det skal legges bedre til rette for at både kvinner og menn kan delta i arbeids- og
  familieliv
 • at den felles likestillings- og diskrimineringsloven må evalueres for å vurdere hvorvidt den har bidratt til et økt vern mot diskriminering
 • at myndighetene og arbeidslivets parter blir enige om en opptrappingsplan med sikte på å fjerne verdsettingsdiskrimineringen mellom kvinne- og mannsdominerte yrkesgrupper
 • at heltidsstillinger må være regelen også i kvinnedominerte sektorer og yrker
 • å styrke kravet til virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt
 • å styrke forskningsinnsats som bidrar til mangfold og inkludering
 • å forebygge og bekjempe hatkriminalitet
 • at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for samfunnsutviklingen
 • bedre og raskere inkludering av flyktninger og innvandrere i arbeids-, utdannings- og samfunnsliv
 • å styrke profesjonsutdanningene med økt kunnskap om LHBTI-relaterte utfordringer

Siste nytt om likestilling og inkludering:

Nora Sørensen
seniorrådgiver – kommunikasjon og likestilling

Liz Helgesen
fagsjef – internasjonalt arbeid