Kultur, religion og livssyn

Tilgang på gode kultur- og fritidstilbud gir livskvalitet og trivsel.

Unio mener at alle innbyggere må gis mulighet til et allsidig kunst-, kultur- og idrettstilbud. Både fysisk aktivitet og kultur er nødvendig i et folkehelseperspektiv og til det beste både for enkeltmenneske og samfunn.

Det offentlige må ta ansvar for at barn og ungdom får anledning til å oppleve og delta i kunst og kultur gjennom grunnopplæringen. Også kulturskolens tilbud må være tilgjengelig for alle, økonomisk og kapasitetsmessig. Frivillige organisasjoner må sikres gode rammevilkår for sin virksomhet. Et godt samspill mellom offentlige kulturtiltak og den frivillige sektoren er av stor betydning.

Biblioteker, museer og arkiv er viktige institusjoner for bevaring og formidling av kultur og kunnskap, og disse tilbudene må være tilgjengelige for alle. Folkebibliotekene har en sentral funksjon i folkeopplysningen, og er en viktig kulturbærer og møteplass. Det er viktig at tilbudene til folkebibliotekene er gratis.

Ulike religions- og livssynssamfunn utgjør arenaer for og er formidlere av kulturuttrykk og samfunnsverdier. Religion og livssyn gir mening i livet for mange og kan bidra til å fremme verdier som likeverd, forståelse, toleranse og respekt for menneskeverd i samfunnet. En aktivt støttende religions- og livssynspolitikk med økonomiske overføringer fra myndighetene til tros- og livssynssamfunn er derfor positivt for samfunnsutviklingen.

Unio skal arbeide for

  • en aktivt støttende kultur-, religions- og livssynspolitikk som fremmer toleranse, respekt og likeverd
  • at biblioteker og museum sikres god tilgjengelighet, ressurser og kompetanse
  • at musikk- og kulturskolen gjøres tilgjengelig for alle
  • at den norske kirke videreføres som en landsdekkende folkekirke og sikres tilstrekkelige ressurser. Det må sikres likeverdige støtteordninger for andre tros- og livssynssamfunn
  • ressurser og kompetanse til å ivareta kulturhistorisk verdifulle bygninger, herunder kirker
  • økte ressurser for å utvikle likeverdig tros- og livssynstjeneste i offentlige institusjoner, og krav om relevant kompetanse til personell som ivaretar tros- og livssynsaspektet i offentlige institusjoner