Kommunalpolitikk

Unio vil ha en kommunesektor som gjennom kunnskap og kompetanse sikrer god velferd for alle innbyggerne.

Kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde dyktige og kompetente medarbeidere med universitets- og høyskoleutdannelse. I framskrivinger av arbeidskraftbehovet i kommunal sektor (blant annet SSBs framskriving av arbeidskraftbehovet fram mot 2030 fra 2014) er det tydelig at det i fremtiden vil være stor mangel på blant annet lærere, barnehagelærere og sykepleiere. Det er en utfordring for Unio å overbevise arbeidsgiverne i tariffoppgjørene slik at denne kompetansen verdsettes høyere.

Regjeringens igangsatte kommunereform vil sannsynligvis resultere i et helt nytt kommunekart og dermed store omstillinger i kommunesektoren. For Unio er det viktig at medbestemmelse og partssamarbeid ivaretas både i prosessen og i det videre arbeidet. Demokratiaspektet vil også være vesentlig i arbeidet med kommunesammenslåinger.

Unio krever at regjeringen må øke kommunesektorens frie inntekter slik at kommunene kan gi mer helse, velferd og kunnskap. For å lykkes må kommune være i stand til å dekke kostnadene ved befolkningsvekst, økte pensjonskostnader og økte lønns- og rentekostnader.

Det nasjonale programmet “Sammen om en bedre kommune” er et 5-årig samarbeidsprosjekt mellom regjeringen, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Målet er at man gjennom trepartssamarbeidet skal finne løsninger på viktige utfordringer i kommunesektoren – som sykefravær, kompetanse og rekruttering, deltid og kommunens omdømme.

Ina Smith-Meyer
seniorrådgiver