En Unio-politikk for realisering av FNs bærekraftsmål

Hovedmål: Unio skal være en sentral bidragsyter i norske myndigheters oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. De 17 målene og 169 delmålene tar for seg ulike sektorer og – grupper. Unio er en organisasjon for hele arbeidslivet, og vil således være opptatt av helheten. Samtidig vil enkelte mål få en særlig oppmerksomhet ut fra sektorer Unio-grupper er sterkt representert.

Delmål 1: Bruke Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål i politikkutforming og påvirkningsarbeid

Innsatsområde:

a) Sikre kunnskap om bærekraftsmålene i Unio-forbundene, for derigjennom å integrere målene i alle Unios politiske dokumenter og i politisk påvirkningsarbeid.
b) Kreve en nasjonal forankring gjennom en bredt anlagt melding til Stortinget som grunnlag for en nasjonal plan for gjennomføring av bærekraftsmålene.
c) Kreve at partene i arbeidslivet involveres i planlegging, gjennomføring og evaluering av regjeringens oppfølging av FNs bærekraftsmål.
d) Kreve at det foretas særskilte stortingshøringer om oppfølging av bærekraftsmålene i forbindelse med framleggelse av forslag til statsbudsjett.
e) Bidra i utvikling av nasjonale indikatorer.

Delmål 2: Unio skal være en strategisk samarbeidspartner for oppnåelse av bærekraftsmål

Innsatsområde:

a) Delta i samarbeid med nasjonale, regionale og lokale myndigheter knyttet til arbeidet med bærekraftsmålene.
b) Bruke fellesarenaer for fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner, sivilsamfunn og næringsliv til å tydeliggjøre og styrke arbeidet med bærekraftsmålene.
c) Styrke samarbeid med sentrale samfunnsinstitusjoner, som forsknings-/utdanningsinstitusjoner, museer, arkiv og biblioteker om oppfyllelse av bærekraftsmålene.

Delmål 3: Unio skal kreve at bærekraftmålene prioriteres i internasjonalt arbeid

Innsatsområde:

a) Sette bærekraftsmålene på dagsordenen i den nordiske, europeiske og globale fagbevegelsen.
b) Fremme nordisk regjeringssamarbeid om måloppnåelse. Norden med felles budskap i High Level Political Forums (HLPF) årlige gjennomgang av utvalgte mål.
c) Kreve at regjeringens rapportering til FN er basert på melding til Stortinget om bærekraftsmål (1b) og informasjon som kommer fram i særskilte høringer i forbindelse med statsbudsjettet (1d).
d) Styrke FNs mulighet til å fremme internasjonal kunnskapsoverføring om staters arbeid med å nå bærekraftsmålene.

(Vedtatt på Unios representantskap 5. desember 2017.)