Klima, miljø og bærekraft

Unio skal bidra til å følge opp bærekraftsmålet som sier at vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

De tre dimensjonene i en bærekraftig utvikling består av klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Økonomisk vekst vil fortsatt være et politisk mål både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er det i økende grad nødvendig å vurdere veksten både opp mot naturens og miljøets tålegrense, samt opp mot skjevfordelingen av verdier i verdensøkonomien.

Unio mener at forskning, kunnskap og kompetanse er helt grunnleggende hvis vi skal løse klima- og miljøutfordringer. Kunnskap blir til når ulike fagmiljøer og partene i arbeidslivet trekkes med. Involvering, deltakelse og medvirkning på arbeidsplassen er derfor viktig for å lykkes i arbeidet med klima- og miljøutfordringene. Unio ønsker å være solidariske med de arbeidstakerne som rammes og oppfordrer arbeidsgivere og besluttende myndigheter til å planlegge for det grønne skiftet på en måte som oppleves som trygg for de utsatte arbeidstakerne.

For å nå nødvendige og ambisiøse klimamål må produksjon og forbruk dreies i mer miljøvennlig retning. Vi må få mer miljøvennlige varer og tjenester, og begrense bruken av ikke-fornybare ressurser. Omstillingen må foregå på en rettferdig måte slik at ikke grupper eller enkeltmennesker får en urimelig stor belastning.

Klima- og bærekraftsperspektivet må integreres i hele utdanningsløpet og bidra til at alle kan ta informerte valg. Gjennom yrkesutøvelsen må det sikres at klima og bærekraft er gjennomgående i all virksomhet. Offentlig sektor som arbeidsgiver må ta et større ansvar for å skape gode og attraktive fagmiljøer som sikrer tilstrekkelig klima- og miljøkompetanse.

Unio skal arbeide for

  • en mer bærekraftig samfunnsutvikling
  • at arbeidstakerorganisasjonene gjennom medbestemmelse spiller en viktig rolle i utviklingen og gjennomføringen av klima- og bærekraftpolitikken
  • at sentrale og lokale myndigheter, arbeidsgivere og fagbevegelsen identifiserer en tydelig forbindelse mellom klima- og miljøpolitikk og arbeidslivspolitikk
  • at partene i arbeidslivet involveres tett i arbeidet i det klimatekniske beregningsutvalget
  • at det opprettes omstillingsprogram for å lette overgangen til grønne arbeidsplasser og at skatter og avgifter brukes målrettet
  • ytterligere satsing på forskning på klimautfordringenes innvirkning på samfunns- og arbeidsliv og utvikling av tiltak for å tilpasse seg og skape flere grønne arbeidsplasser
  • at det føres en bærekraftig og klimavennlig økonomisk politikk økt satsing på miljøvennlig transport, innkjøp, avfallshåndtering og energibruk

Klimatiltak i arbeidslivet

Arbeidslivets Klimauke 2019

Siste nytt om klima, miljø og bærekraft:

Jan-Christian Kolstø
kommunikasjonssjef