Internasjonalt

Unios arbeid internasjonalt bygger på de samme prinsipper og verdier som er retningsgivende for Unios arbeid nasjonalt.

Fagorganisering er et virkemiddel for makt og innflytelse, basert på solidaritet, demokrati og likeverdighet. Det er bekymringsfullt at organisasjonsgraden synker og at fagbevegelsens legitimitet og innflytelse dermed svekkes. Unio vil spille en aktiv rolle i samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å etablere samarbeid mellom partene i arbeidslivet om å øke organisasjonsgraden. Internasjonalt fagforeningsarbeid fremmer demokratisk utvikling, ivaretakelse av grunnleggende rettigheter og arbeidstakerinteresser.

Fagbevegelsen er under press både i Europa og globalt. Antidemokratiske krefter deler ikke fagbevegelsens grunnverdier og har i praktisk politikk ikke arbeidstakeres kollektive rettigheter for øye. I flere land trues fundamentale verdier som ytringsfrihet og akademisk frihet. Fagbevegelsen har et historisk ansvar for å bidra til at disse utviklingstrekkene snus.

Globalisering binder arbeidslivet sammen på tvers av landegrenser og bidrar til at internasjonale utviklingstrekk sprer seg fort. Behovet for å finne internasjonale løsninger for å sikre arbeidstakerne har blitt større. Fagbevegelsen må bruke de nordiske, europeiske og globale arenaene aktivt for å påvirke, samtidig som fagbevegelsen selv må reformere måten den tradisjonelt har arbeidet på i møte med nye utfordringer. Ikke minst er det viktig å nytte de historiske erfaringene vi i Norge og Norden har i møtet med fremtidens utfordringer. Tillit, samarbeid, utjevning og tydelige linjer mellom utdannings- arbeids- og sosialpolitikken er viktige elementer i dette. Unio støtter derfor et mer sosialt EU gjennom implementering av den sosiale pilaren, samtidig som nasjonal autonomi gjennom et sterkt partssamarbeid videreføres.

I møte med endringer i arbeidslivet må fagbevegelsen sikre lønns- og arbeidsvilkår, kollektiv innflytelse og demokratisk kontroll. Unio støtter opp om International Labour Organization (ILO) sitt arbeid for at alle kan skaffe seg anstendig og produktivt arbeid, under vilkår av frihet, rettferdighet, trygghet og menneskelig verdighet. I et globalt perspektiv omtales fremgang på flere områder, med lavere konfliktnivå, bedre helse og flere barn som får utdanning. Det er likevel mye som gjenstår.

Humanitære kriser, krig, ekstrem fattigdom og klimaendringer driver mennesker på flukt. Alt dette skaper utfordringer knyttet til utdanning, helse, likestilling og beredskap nasjonalt og internasjonalt. Fagbevegelsen har en nøkkelrolle i å løse utfordringene på individ- og samfunnsnivå. Unio har som den største organisasjonen for arbeidstakere med høgskole- og universitetsutdanning et særskilt ansvar for å bidra til at forskning, kunnskap og kompetanse legges til grunn for de politiske løsningene på disse utfordringene.

Unio er opptatt av å styrke det internasjonale samarbeidet mot svart og grå økonomi og sosial dumping. En forutsetning for en inkluderende og bærekraftig vekst er rettferdige handelsavtaler som sikrer arbeidstakernes rettigheter. Unio skal samarbeide aktivt med myndigheter nasjonalt og internasjonalt om arbeidslivs- og fagforeningspolitikk, og bidra til å spre kunnskap og informasjon om behovet for faglig innflytelse.

Unio slutter opp om bærekraftsmålene og har som sentralt mål å integrere disse i sitt arbeid, blant annet ved å påvirke nasjonale myndigheter og bidra aktivt gjennom den internasjonale fagbevegelsen.

Unio skal arbeide for

 • et internasjonalt samarbeid for anstendig arbeidsliv, likestilling og mangfold, bærekraftig utvikling og sosial trygghet
 • et sosialt Europa hvor arbeidstakernes behov for trygghet ivaretas
 • at utdanningsgruppenes interesser blir ivaretatt i europeisk og internasjonal fagbevegelse
 • å aktivt søke posisjoner og verv som gir innflytelse på relevante arenaer internasjonalt
 • å påvirke politiske prosesser i Europa og globalt som får konsekvenser for Unios medlemmer
 • å påvirke utformingen av internasjonale handelsavtaler for å sikre at disse avtalene ikke fører til økt grad av konkurranseutsetting, privatisering eller deregulering av offentlige tjenester
 • å styrke ILOs betydning i nasjonalt og internasjonalt arbeidsliv
 • å påvirke nasjonale og internasjonale beslutninger gjennom den nordiske og internasjonale fagbevegelsens strategi for 2030-agendaen
 • å samarbeide med andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt i saker av felles interesse
 • å fremme kunnskap og informasjon om relevante internasjonale utviklingstrekk i den nasjonale debatten om politikk og samfunnsutvikling
 • at skattelegging skjer i det landet inntekten genereres
 • at multinasjonale digitale selskaper skattlegges effektivt og rettferdig
 • å bidra til å styrke og videreutvikle fagbevegelsen for å sikre innflytelse og relevans, blant annet gjennom samarbeid med andre fagforeninger

Siste nytt om internasjonalt:

Liz Helgesen
fagsjef – internasjonalt arbeid