Arbeidsmiljø

Unio mener at det norske arbeidslivet i hovedsak må organiseres med hele og faste stillinger.

Det må bygges en heltidskultur og utvikles god livsfasepolitikk på arbeidsplassene, med en fornuftig og bærekraftig balanse mellom yrkesliv, familieliv og fritid. Helsebelastende og stressutløsende arbeidstids- og bemanningsordninger må unngås. Overtid må begrenses og arbeidstiden og organisering av arbeidet må være forenelig med utviklingen av et helsefremmende arbeidsmiljø.

Unio mener at arbeidet med inkluderende arbeidsliv handler om å arbeide helsefremmende og forebyggende. Det må gjøres mulig å stå lenger i arbeid og hindre utstøting fra arbeidslivet. Det må arbeides med holdninger og forpliktelser til inkludering på den enkelte arbeidsplass, både blant ansatte, tillitsvalgte og ledelse. Diskriminering og alle former for trakassering er ikke akseptabelt.

Reell medbestemmelse er et kjennetegn på et godt arbeidsmiljø og et virkemiddel for å forbedre arbeidsvilkårene på norske arbeidsplasser, slik at de virker inkluderende og helsefremmende. Faglig autonomi er avgjørende for motivasjon, jobbtilfredshet og utføring av jobben.

Arbeidsmiljøloven er et viktig redskap for å verne om arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og andre faglige rettigheter. Unio vil bidra til at arbeidslivslovgivningen gir det nødvendige vern samtidig som den kontinuerlig utvikles og holder tritt med den teknologiske og organisatoriske utviklingen i arbeidslivet.

Unio mener at det må være et overordnet mål at det er enkelt å varsle, trygt å varsle og at det legges til rette for gode og sunne ytringskulturer på arbeidsplassene der ytringer og varsling blir sett på som et gode. Unio mener at varsling har stor samfunnsverdi, og at varsling er undervurdert som mekanisme for avdekking av kritikkverdige forhold i arbeids- og samfunnsliv. Unio mener at det må finnes tilstrekkelige systemer for forebygging, håndtering og ivaretakelse av varsler.

Unio skal arbeide for

 • full sysselsetting med høy beredskap for å motvirke arbeidsledighet
 • en lovgivning som bidrar til trygge tilsettingsforhold
 • at faste heltidsstillinger skal være det normale i arbeidslivet, og at heltid skal være en rettighet og må oppnås uten økt helgebelastning
 • redusert bruk av midlertidig ansettelse
 • et fordomsfritt og tolerant arbeidsliv fritt for diskriminering
 • et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med fokus på organisatoriske, psykososiale og fysiske omgivelser
 • at arbeidet mot mobbing og trakassering inkluderes i det systematiske HMS-arbeidet på arbeidsplassen
 • bevaring av sykelønnsordningen
 • arbeidstidsordninger som sikrer arbeidstakernes helse og velferd, og som gjør det mulig å være i full stilling gjennom hele yrkeslivet
 • sikring og håndheving av bestemmelser om arbeidstid og hviletid og bevisstgjøring om helsemessige og sikkerhetsmessige konsekvenser av å overskride disse grensene
 • at reisetid pålagt av arbeidsgiver i kraft av styringsretten er å regne som arbeidstid i arbeidsmiljølovens forstand
 • at normalarbeidsdagen videreføres, men slik at arbeidstiden kan tilpasses vekslende behov gjennom yrkesløpet, likeverdig for kvinner og menn
 • kompetansesammensetning og god bemanning som gir tjenestekvalitet og et forsvarlig arbeidsmiljø
 • å videreføre IA-avtalen og forsterke arbeidet med inkluderende og helsefremmende arbeidsliv med særlig fokus på forebygging på den enkelte arbeidsplass
 • en langsiktig orientert livsfasepolitikk som gjør det mulig med høy yrkesdeltakelse og å stå lenger i arbeidslivet
 • de ansattes faglige autonomi som grunnlag for motivasjon og trivsel
 • at ansatte i uavhengige og ledende stillinger gis bedre vern i arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel
 • å styrke varslervernet gjennom utvikling av gode og sunne ytringskulturer på arbeidsplassene
 • at et nasjonalt, uavhengig varslerombud og en varslingsnemd etableres
 • at ansattes personvern blir respektert på arbeidsplassen

Henrik Dahle
advokat og fagsjef

Geir Lyngstad Strøm
seniorrådgiver

Om IA-avtalen