Vedtekter for Unio-studentene

Formål/Mandat

§ 1
Unio-studentene skal fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom
studentorganiseringene i Unio, samt ivareta studentorganiseringenes felles interesser på nasjonalt nivå.

Organisering

§ 2
Unio-studentene er organisert som en nasjonal sammenslutning bestående av representanter fra de respektive studentorganiseringene til medlemsforbundene i Unio. Sammenslutningen ledes av leder og nestleder.

§ 3
Primært er det leder og nestleder i Unio-studentene som representerer Unio-studentene internt og eksternt. Disse skal ta initiativ i saker som er av betydning for Unio-studentene. Det er primært studentledelsen i organisasjoner med frikjøpte representanter som veksler på å inneha leder- og nestledervervet i Unio-studentene.

Møtestruktur/møtereglement

§ 4
Leder og nestleder har ansvar for innkalling til møter og forberedelse av saksliste. Innkallelse skal sendes alle studentorganiseringene minst to uker før møtet finner sted. Det skal gjennomføres minst to styremøter per semester.

§ 5
Sammenslutningen er vedtaksdyktig når representantene er innkalt lovlig og minst fire av forbundene er representert. Referent og møteleder velges på de ulike møtene. Det skal skrives referat på alle møter. Protokoll føres på møter hvor det fattes vedtak og oversendes Unio-sekretariatet.

§ 7
Møtet foregår for åpne dører. Representantene kan vedta at dørene skal lukkes i enkeltsaker. Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og NSF Student har to representanter med forslags- og stemmerett, de øvrige studentorganiseringene har én representant hver med forslags- og stemmerett.

Valg

§ 8
Leder- og nestledervervet følger organisasjonene frem til neste valg av ledelse i Unio-studentene. Ny ledelse velges på første møte etter 1. juli. Sammenslutningen kan kreve omvalg når minst fire av studentorganisasjonene er til stede på møtet og krever 2/3 flertall.

§ 9
For å bli valgt som leder eller nestleder kreves minst 50 prosent av stemmene.

§ 10
Hvis det stiller flere enn én kandidat til leder- og/eller nestledervervet, skal det avholdes skriftlig valg.

Endringer av vedtekter

§ 11
Ved vedtektsendringer har hver organisasjon én stemme. Vedtektsendringer krever at minst fire av studentorganiseringene er til stede på møtet, og krever 2/3 flertall.

§ 12
Ved forslag til vedtektsendringer og omvalg må innspill sendes til ledelse av Unio-studentene senest tre uker før møtet.