Vedtekter for Unio-studentene

§ 1 Formål/mandat

§ 1.1
Unio-studentene skal fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom studentorganiseringene til medlemsforbundene i Unio, samt ivareta studentorganiseringenes felles politikk og interesser.

§ 1.2
Unio-studentene er organisert som en nasjonal sammenslutning bestående av representanter fra de respektive studentorganiseringene til medlemsforbundene i Unio. Sammenslutningen ledes av leder og nestleder. Nestleder er leders stedfortreder.

§ 1.3
Leder og nestleder har hovedansvar for å følge opp saker som er av betydning for Unio- studentene.

§ 2 Møtestruktur/møtereglement

§ 2.1
Leder og nestleder har ansvar for innkalling til møter og forberedelse av saksliste. Innkallelse skal sendes alle studentorganiseringene minst to uker før møtet finner sted. Det skal gjennomføres minst to styremøter per semester.

§ 2.2
Sammenslutningen er vedtaksdyktig når minst fire av forbundene er representert. Ved saker der ikke annet er spesifisert gjelder alminnelig flertall.

§ 2.3
Referent og møteleder velges på de ulike møtene. Det skal skrives møtenotat på alle møter. Protokoll føres på møter hvor det fattes vedtak. Protokollen oversendes Unio-sekretariatet.

§ 2.4
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og NSF Student har to representanter med forslags- og stemmerett, de øvrige studentorganiseringene har én representant hver med forslags- og stemmerett.

§ 2.5
Møtene til Unio-studentene er åpne. Representantene kan vedta at møtet lukkes i enkeltsaker.

§3 Valg

§ 3.1
Leder og nestleder velges på første møte etter 1. juli hvert år. Ved personvalg kreves kvalifisert flertall. Leder og nestleder har virketid fra de blir valgt, frem til neste valg.

§ 3.2
Det kan velges ny ledelse dersom minimum 2/3 av medlemsforbundene i Unio-studentene ønsker omvalg.

§ 3.3
Hvis det stiller flere enn én kandidat til leder- og/eller nestledervervet, skal det avholdes skriftlig valg.

§ 4 Endringer av vedtekter

§ 4.1
Ved vedtektsendringer har hver organisasjon én stemme. Vedtektsendringer krever kvalifisert flertall.

§ 4.2
Ved forslag til vedtektsendringer og omvalg må saken meldes til ledelsen av Unio-studentene senest tre uker før møtet.

Flertallsformer
Kvalifisert flertall er oppnådd når minst 2/3 av stemmene er for forslaget. I voteringer som krever 2/3 flertall, er det ikke mulig å stemme avholdende.

Alminnelig flertall er oppnådd når mer enn 1/2 av stemmene er for forslaget. Ved alminnelig flertall, medregnes ikke blanke stemmer eller stemmeberettigede som avstår fra å stemme.