Om Unio

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio påvirker politisk på bred front for å ta vare på medlemmenes interesser, enten det er i Stortinget, overfor regjeringen eller i trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene. Trepartssamarbeidet er den norske modellens bærebjelke, og viktig for velferd, verdiskaping og politikkutvikling. Et organisert arbeidsliv med et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene sentralt og lokalt er en nøkkel til utvikling og innovasjon i arbeidslivet.

Gjennom utdanning og arbeid må alle gis mulighet til å delta i verdiskapingen. Norges styrke er arbeidstakere med høy kompetanse og innflytelse og et innovativt arbeidsliv som evner å bruke denne kompetansen. Vi trenger en offentlig sektor som løser oppgavene på en god måte og er en aktiv medspiller for næringslivet. Dette er også viktige fortrinn i utviklingen av et bærekraftig og mer klimavennlig arbeidsliv.

Unio jobber for at å motvirke lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Likelønnsgapet er størst blant de med høyere utdanning, der kvinner i snitt tjener 80 prosent av menn. For å oppnå likelønn må verdsettingsdiskriminering motvirkes. Verdsettingsdiskriminering er at arbeid som hovedsakelig utføres av kvinner systematisk verdsettes lavere enn arbeid som hovedsakelig utføres av menn, til tross for at kravene til utdanning, kompetanse og ansvar er sammenlignbare.

Unios hovedmål:

Medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Unios hovedmål er å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre faglig autonomi og innflytelse, full sysselsetting, jobbsikkerhet, likelønn og økonomisk og sosial trygghet.

Kunnskap, forskning og kompetanse

Unios hovedmål er å styrke kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidslivet og samfunnet. Forskning er fundamentet for å skape en sterk offentlig sektor og et dynamisk næringsliv.

Samfunnspolitisk engasjement

Unios hovedmål er å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier. En sterk offentlig sektor er grunnlaget for trygghet for innbyggerne og verdiskapingen i privat sektor.

Internasjonalt arbeid og solidaritet

Unio er engasjert i internasjonalt arbeid fordi våre medlemmers interesser påvirkes av internasjonale prosesser i blant annet EU og ILO. Unio jobber internasjonalt også for å styrke fagbevegelsens innflytelse på nasjonal og internasjonal politikk og samfunnsutvikling.

Ragnhild Lied har vært Unios leder siden 2015.