Fra Unios vedtekter: § 9 Styret

Styret er Unios utøvende organ og høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene og kongressen, og det står ansvarlig overfor representantskapet og kongressen.

Styret skal blant annet:

  • være ansvarlig for budsjett, regnskap og melding overfor representantskapet og kongressen
  • legge fram saker for representantskapet og kongressen
  • vedta strategisk plan for Unios arbeid
  • oppnevne forhandlingsutvalg og vedta retningslinjer for dem
  • oppnevne andre utvalg der styret eventuelt finner behov for det
  • utarbeide et felles grunnlag for Unios inntekts- og lønnspolitikk før hvert tariffoppgjør og stå for samordningen mellom tariffområdene
  • vedta prinsipper for, og godkjenne overordnede rammer for, konfliktberedskap og arbeidskamp, etter råd fra forhandlingsutvalgene
  • ansette sekretariatssjef
  • foreta eventuelle suppleringsvalg

Styrets leder er tillitsvalgt på heltid og kan ikke inneha sentrale verv i egen organisasjon. Leder tegner organisasjonen.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styrets sammensetning

Styret er sammensatt etter følgende prinsipp:

• Unios leder

• Medlemsorganisasjoner opptatt på selvstendig grunnlag (antall yrkesaktive medlemmer):
5 000–10 000: 1 medlem
10 001–50 000: 2 medlemmer
50 001–100 000: 3 medlemmer
over 100 000: 4 medlemmer

• Organisasjoner i fellesordningen gis følgende styrerepresentasjon (på grunnlag av antall yrkesaktive medlemmer):
under 5 000: 1 observatør
5 000–10 000: 1 medlem + 1 observatør
over 10 000: 2 medlemmer

Leder i forbund som ikke får styreplass etter denne bestemmelse, er observatør med talerett i styret.

En representant for Unio-studentene er observatør med talerett i styret.

Dersom et medlem permanent fratrer sitt styreverv i Unio, kan vedkommende erstattes av en annen fra samme forbund. Suppleringsvalg foretas på første mulige styremøte.

Styret velger varamedlemmer til styret etter innstilling fra medlemsorganisasjonene og organisasjoner i fellesordningen med rett til styrerepresentasjon.

Medlemsorganisasjoner med styreplass og organisasjoner i fellesordningen oppnevner varamedlemmer for sin(e) styrerepresentant(er).

Til styremøter har medlemmene møteplikt.