Håndbok for Unio-tillitsvalgte

Forord

Dei aller fleste tillitsvalde representerer og er tillitsvalde for medlemmane i ei einskild fagforeining på arbeidsplassen eller i verksemda. Nokre stader, oftast der alle Unio-forbunda er små, eller der det er eitt stort Unio-forbund og så få medlemmar i dei andre forbunda at det ikkje er mogleg for dei mindre forbunda å ha eigen tillitsvald, har medlemmane i Unio-forbunda valt å slå seg saman og ha ein felles Unio-tillitsvald.

Det har for mange vore uklart kva for reglar som gjeld for korleis ein skal gå fram, viss ein ønskjer å etablere ein felles Unio-tillitsvald på sin arbeidsplass. Reglane er mellom anna ulike i dei ulike hovudavtalane. Difor har Unio laga denne handboka, som vi håpar skal gjere det lettare å setje seg inn i kva for omsyn ein må ta viss ein vurderer å etablere ein Unio-tillitsvald, og kva for ansvarslinjer og reglar som gjeld for dei Unio-tillitsvalde.

Saman er vi sterkare – lykke til med arbeidet som Unio-tillitsvald!

Ragnhild Lied
Unio-leiar

Innhold

 1. Innledning
 2. Partsforhold
 3. Tillitsvalgt for medlemmer på arbeidsplassen
 4. Fullmakter
 5. Valg av Unio-tillitsvalgt
 6. Unio-tillitsvalgtes mandat og oppgaver
 7. Opplæring/ivaretakelse av Unio-tillitsvalgte
 8. Andre former for Unio-representasjon
 9. Vedlegg
Last ned Håndbok for Unio-tillitsvalgte (PDF)

1. Innledning

Denne håndboka er først og fremst ment å være til hjelp for deg som er Unio-tillitsvalgt. Den tar for seg hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for vervet som Unio-tillitsvalgt.

Å være Unio-tillitsvalgt er på en del områder annerledes enn å være tillitsvalgt for én enkelt medlemsorganisasjon. Som Unio-tillitsvalgt representerer man alle medlemmene i Unio-forbundene på arbeidsplassen eller i virksomheten. I denne håndboka er det derfor lagt vekt på temaer som valg, mandat og samarbeid.

Det er medlemsorganisasjonenes oppgave å stå for opplæringen av sine tillitsvalgte, også de som er Unio-tillitsvalgte. Unio har ingen egen opplæring for tillitsvalgte. Det er også medlemsorganisasjonene som først og fremst skal gi råd til og veilede Unio-tillitsvalgte.

2. Partsforhold

Hovedavtalene og hovedtariffavtalene/overenskomstene regulerer partsrettighetene for organisasjonene, og avtalene fastsetter hvilke krav organisasjonene må oppfylle for å oppnå partsrettigheter på den enkelte virksomhet. Dette varierer mellom de ulike tariffområdene (se vedlegg), og gir ulike utfordringer for Unios medlemsorganisasjoner i de ulike tariffområdene.

Dersom alle medlemsorganisasjonene i Unio ønsker det, kan det oppnås en sterkere representasjon i saker som kommer inn under hovedavtalen ved å samle Unio-forbundene i et Unio-samarbeid. Dette kan være f.eks. et større frikjøp av tillitsvalgte enn det de enkelte forbundene kan oppnå ved å stå alene. Et slikt samarbeid vil være forpliktende for alle parter. Den enkelte hovedavtale regulerer hvilke samarbeidsformer som kan velges (se vedlegg). Alle medlemsorganisasjonene som inngår i et slikt samarbeid, bør så langt som mulig være representert i et lokalt Unio-utvalg.

Dersom arbeidsgiver ber om at organisasjonene skal etablere et samarbeid etter hovedsammenslutningsmodellen, bør man bruke dette som utgangspunkt for å forhandle om økt frikjøp.

Frikjøpsordninger i de ulike tariffområdene er beskrevet i vedlegget.

3. Tillitsvalgt for medlemmer på arbeidsplassen

Unio-tillitsvalgte vil også ha oppgaver på lik linje med tillitsvalgte fra forbund. Unio-tillitsvalgte har ansvar for å:

 • arrangere medlemsmøter
 • informere medlemmer
 • eventuelt arrangere faglige møter

Tillitsvalgte bør gjennomføre felles medlemsmøter for alle Unio-medlemmer på en virksomhet. Det vil da være den/de Unio-tillitsvalgte, sammen med tillitsvalgte/kontaktpersoner fra medlemsorganisasjonene, sitt ansvar å arrangere dette. Medlemsorganisasjonene er ansvarlig for at det er oppnevnt tillitsvalgt/kontaktperson på den enkelte arbeidsplass.

Dette er ikke til hinder for at tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene kan arrangere medlemsmøter for egne medlemmer, så som faglige møter, årsmøter o.l.

a. Medbestemmelse etter hovedavtalen
I det norske arbeidslivet har ansatte rett og plikt til å medvirke ved beslutninger som arbeidsgiver treffer, og som er av betydning for deres arbeidsforhold. Arbeidstakernes medbestemmelse er hjemlet i Grunnloven § 110. Omfanget av medbestemmelsen reguleres i hovedavtalen i det enkelte tariffområdet. Unio-tillitsvalgt som deltar i møter med hjemmel i hovedavtalen, skal ivareta alle Unios medlemmer i virksomheten. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte har god oversikt over hvilke medlemmer som er i virksomheten, og hvordan de vil bli berørt at de beslutninger som blir drøftet/forhandlet i disse møtene. Medlemsorganisasjonenes tillitsvalgte må bidra til at den Uniotillitsvalgte får nødvendig oversikt, gjerne ved å etablere et Unio-utvalg (se kap. 6).

b. Lønnsforhandlinger
Lønnsforhandlinger er forhandlinger som foregår etter den aktuelle hovedtariffavtale, som kan ha andre bestemmelser om partsforhold enn de som gjelder for medbestemmelse etter hovedavtalen. Det kan innebære at forbund som ikke har partsrettigheter etter hovedavtalen, likevel kan ha partsrettigheter etter hovedtariffavtalen og ønsker å forhandle på vegne av sine egne medlemmer i lønnsforhandlingene, selv om de har samlet seg om en felles Unio-tillitsvalgt for å ivareta medbestemmelse etter hovedavtalen.

For at en Unio-tillitsvalgt skal forhandle lønn på vegne av andre Unio-forbund, må han/hun ha fullmakt fra de aktuelle medlemsorganisasjonene. Vi anbefaler at ingen forhandler alene, men at det er minst to personer fra Unio som forhandler, og utgjør en forhandlingsdelegasjon. Det største og/eller nest største Unio-forbundet på virksomheten bør være representert i forhandlingsdelegasjonen, hvis det er mulig.

Tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene må få anledning til å uttale seg om egne medlemmers krav, og eventuelt komme med forslag til prioritering. Men det er viktig at delegasjonsleder har fullmakt til å gjøre nødvendige prioriteringer underveis i forhandlingene, og det er forhandlingsutvalget som skal godkjenne og skrive under protokollen til slutt. Det er også forhandlingsutvalget som tar avgjørelse om eventuelt brudd i forhandlingene.

Noen ganger kan det være at enkelte forbund ikke har tillitsvalgte på arbeidsplassen, og ønsker at et annet forbund ivaretar deres krav i en lønnsforhandling. Unio-tillitsvalgte kan da bli gitt fullmakt til å forhandle for et bestemt forbund / en bestemt ansatt i en konkret forhandling. Hvis et medlem fra et annet forbund ønsker at Unio-tillitsvalgte skal forhandle lønn for vedkommende, er det viktig at det innhentes forhandlingsfullmakt fra det aktuelle forbund. I denne situasjonen opptrer man ikke som Unio-tillitsvalgt, men som en tillitsvalgt i ett forbund som forhandler på fullmakt fra et annet / andre forbund.

c. Personalsaker på arbeidsplassen
Å gi bistand i medlemmers personalsaker er en stor og viktig arbeidsoppgave for tillitsvalgte. I Unio er det medlemsorganisasjonene som skal bistå enkeltmedlemmer i slike saker. Om et medlem fra et annet Unio-forbund kontakter den Unio-tillitsvalgte, skal han/hun henvises til egen medlemsorganisasjon. Det kan være en tillitsvalgt i medlemsorganisasjon i virksomheten, eller det kan være at du må ta kontakt med regionale eller sentrale representanter i den aktuelle medlemsorganisasjonen.

4. Fullmakter

Unio-tillitsvalgt representerer alle medlemmene i Unio-forbundene på arbeidsplassen. Det er derfor viktig at man setter seg inn i Unios politiske plattform. Som Unio-tillitsvalgt på en arbeidsplass representerer man alle medlemmene i Unio, ikke bare de fra eget forbund. Det er viktig at man som Unio-tillitsvalgt skiller på sin rolle som tillitsvalgt for sin medlemsorganisasjon og som tillitsvalgt for Unio. Det er også viktig at det er tydelig for de andre partene på arbeidsplassen hvem man representerer i de ulike sammenhengene.

Når man har mandat til å være Unio-tillitsvalgt, så betyr det at man kan ha fullmakt til å både inngå avtaler og forhandle på vegne av alle Unio-forbund på virksomheten/arbeidsplassen. Men med denne fullmakten følger også ansvar for å holde medlemsorganisasjonenes tillitsvalgte/kontaktpersoner/medlemmer informert om alle saker man er involvert i, ta medlemmer med på råd i særskilte saker, og informere Unio-forbundene på virksomhet/arbeidsplassen om saker som berører alle forbund – eller enkeltforbund. Unio-tillitsvalgt har, sammen med de andre tillitsvalgte fra andre Unio-forbund, ansvaret for å holde hverandre oppdatert på aktuelle saker.

Hvilke fullmakter en Unio-tillitsvalgt har er avhengig av både hvilken type Unio-tillitsvalgt man er, og hvilke saker man behandler. Det er særdeles viktig at man som Unio-tillitsvalgt vet hvilke fullmakter man har.

5. Valg av Unio-tillitsvalgte

Forutsetningen for et formalisert lokalt Unio-fellesskap er at alle Unio-forbundene som er representert lokalt ønsker å delta.

Unio-tillitsvalgt etter hovedavtalen
En Unio-tillitsvalgt velges enten av og blant medlemmene i Unio-forbundene på arbeidsplassen, eller av og blant de tillitsvalgte for Unio-forbundene på arbeidsplassen.

Blir man ikke enige om hvem som skal være Unio-tillitsvalgt på arbeidsplassen, foretas det valg, jf. forrige avsnitt. Hvis valget gjennomføres av og blant de tillitsvalgte for Unio-forbundene, stemmer de tillitsvalgte med det antall medlemmer de har på arbeidsplassen.

Reglene for hvem som er valgbar kan variere fra det ene tariffområdet til det andre. Formell prosedyre for valg, valgbarhet og melding til arbeidsgiver om hvem som er tillitsvalgt, er nedfelt i hovedavtalene på de ulike tariffområdene.

Det lokale Unio-utvalget fastsetter valgperioden, hvis dette ikke er regulert i hovedavtalen. Om ikke annet er bestemt av Unio-utvalget eller hovedavtalen, er valgperioden på 2 – to – år.

Unio-tillitsvalgt i lønnsforhandlinger Lønnsforhandlinger har som regel et annet partsforhold enn etter hovedavtalen. Det betyr at en Unio-tillitsvalgt etter hovedavtalen ikke automatisk skal forhandle lønn for alle Unio-forbundene på arbeidsplassen. Ønsker Unio-forbudene en felles forhandlingsdelegasjon, velger eller utpeker de hvem som skal lede forhandlingene. Ingen Unio-forbund kan tvinges inn i en felles forhandlingsdelegasjon, selv om det er etablert en Unio-tillitsvalgt etter hovedavtalen. Se for øvrig kapittel 3.

Unio-tillitsvalgt i andre situasjoner
På en arbeidsplass kan det være hensiktsmessig å fordele arbeidsoppgavene mellom flere tillitsvalgte. Den som er valgt som Unio-tillitsvalgt har, etter avtale med den tillitsvalgte for Unio-forbundet, anledning til å fordele arbeidsoppgaver til medlemmer av Unio-forbund dersom det er hensiktsmessig, hvis det trengs spesialkompetanse, eller arbeidsbyrden er for stor. Slike situasjoner kan f.eks. være:

 • et spesielt møte
 • en spesiell sak
 • omstillingsprosesser
 • lønnsforhandlinger
 • partsrepresentant i arbeidsgruppe
 • konfliktberedskapsutvalgsleder/streikeleder
 • delegasjonsleder

Denne listen er ikke uttømmende.

6. Unio-tillitsvalgtes mandat og oppgaver

Hovedoppgaven for en Unio-tillitsvalgt er å ivareta medlemmenes interesser, uansett medlemsorganisasjon. Unio-tillitsvalgte får sitt mandat fra Unio-utvalget (jf. kap. 2) på arbeidsplassen, eller fra medlemsmøtet på arbeidsplassen, hvis det ikke er opprettet et Unio-utvalg. En Unio-tillitsvalgt representerer alle medlemmene og ikke egne interesser.

Arbeidsgiver må være trygg på at den Unio-tillitsvalgte har de nødvendige fullmaktene til å forplikte Unio-forbundene og opptre på vegne av disse.

Medlemmene i Unio-forbundene må forvente å bli ivaretatt på en korrekt måte, og få den informasjon som viktig, nødvendig og relevant på arbeidsplassen og i arbeidsforholdet.

På hvilken måte informasjon gis eller mandat innhentes, vil variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Det kan skje på felles medlemsmøter for alle Unio-forbund, eller på medlemsmøter i medlemsorganisasjonen, men som da må suppleres med et møte av tillitsvalgte i medlemsorganisasjonene, ved bruk av e-post eller på den måten som er hensiktsmessig på arbeidsplassen. Det viktigste er at alle blir hørt og mottar informasjon.

En måte å sikre samarbeidet, kan være å etablere et Unio-utvalg på arbeidsplassen, jf. kap. 2. I utvalget bør tillitsvalgte/kontaktpersoner fra alle medlemsorganisasjonene være representert. Utvalget bør tilstrebe enighet i de saker de behandler, men om det er nødvendig med avstemning vil den enkelte representant fra medlemsorganisasjonen ha antall medlemmer i virksomheten som stemmetall.

7. Opplæring/ivaretakelse av Unio-tillitsvalgte

Unios sekretariat skal ha en oversikt over hvem som er Unio-tillitsvalgt på arbeidsplassene.

Unio-tillitsvalgte skal registreres som tillitsvalgt i eget forbund, slik at de mottar all informasjon som sendes ut til tillitsvalgte.

Unio har ansvar for å formidle forespørsel til medlemsorganisasjonene om det er medlemmer, tillitsvalgte eller kontaktpersoner på arbeidsplassen.

Tillitsvalgte vil alltid ha behov for opplæring i lov- og avtaleverket, samt organisasjonsforhold og forhandlingsteknikk m.m. Det er den enkelte medlemsorganisasjonens ansvar å gi Unio-tillitsvalgte nødvendig opplæring.

Illustrasjon av informasjonsflyt og ansvarslinjer

 

8. Andre former for Unio-representrasjon

I tillegg til å være Unio-tillitsvalgt i henhold til hovedavtalen eller hovedtariffavtalen/overenskomsten kan man også bli oppnevnt til å representere Unio i andre sammenhenger. Disse formene for representasjon reguleres ikke av denne håndboka. Eksempler på dette er:

Representanter oppnevnt av Unio-styret/Unios forhandlingsutvalg
Unios styre eller forhandlingsutvalg kan bli bedt om å oppnevne representanter til å delta i partssammensatte utvalg eller arbeidsgrupper på bestemte tema eller saksområder. Disse representantene/tillitsvalgte vil få sitt mandat fra styret/utvalget, og skal rapportere til de som har oppnevnt vedkommende.

Konfliktberedskap
Unio er ansvarlig for at det etableres en konfliktberedskap i forkant av tariffoppgjør, som en del av forberedelsene til lønnsforhandlingene. Unio forbereder og gjennomfører en eventuell streik på de tariffområdene Unio har partsforhold. Ved etablering av lokale konfliktutvalg, skal alle Unios forbund være representert, og de skal forberede og gjennomføre en streik på bakgrunn av de beslutninger som blir fattet i Unio. Se Unios konflikthåndbok.

IA-utvalg og regionale IA-råd
Gjennom IA-avtalen er tillitsvalgte forpliktet til å delta i det lokale arbeidsmiljøarbeidet i partssammensatte IA-utvalg. I dette utvalget vil tillitsvalgte representere alle ansatte. Det samme gjelder for Unios representanter i de regionale IA-rådene.

Samarbeidet mot svart økonomi (SMSØ)
SMSØ, Samarbeidet mot svart økonomi, er representert i alle landets fylker, og er basert på en avtale mellom Skatteetaten, NHO, KS, LO, YS og Unio. Unio utpeker en tillitsvalgt som representerer Unio i dette samarbeidet.

Vedlegg

Bestemmelser i hovedavtalen som regulerer partsforholdet i:

Administrative rutiner i Unio-sekretariatet vedr. registrering av Unio-tillitsvalgte/Unio representanter

Unio har noen tillitsvalgte og representanter lokalt.

 1. Unios administrasjon skal til enhver tid holde en oversikt over Unio-tillitsvalgte/representanter i et register i administrasjonen som oppdateres jevnlig.
 2. Sekretærer i forhandlingsutvalgene og andre fagansvarlige i Unio-sekretariatet har ansvar for avklaringer overfor forbundene når det gjelder etablering og eventuell oppfølging av Unio-tillitsvalgte/representanter. Det vises til håndboka.

Geir Lyngstad Strøm
seniorrådgiver

Håndbok for Unio-tillitsvalgte (PDF)