Hvordan påvirker koronasituasjonen studiene?

Koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår. Vi snakker om før og etter koronaen. Elever og studentene var blant de første til å oppleve unntakssituasjonen. Over natta ble «arbeidsplassen» eller campus stengt og aktiviteten rettet inn mot digitale kanaler.

For mange studenter har situasjonen skapt usikkerhet. De er urolige for om de får den kunnskapen de har krav på – og som forventes – for deres profesjon og det framtidige arbeidslivet.

Les mer

Dette semesteret blir opplagt annerledes enn tidligere studiesemestre. Selv om semesteret blir annerledes er læringsmål uendret og studentene skal avslutte semesteret med den kunnskap og kompetanse som det var lagt opp til da semesteret startet. Som student skal du sikres et «forsvarlig og nødvendig» studietilbud, også i koronatider. Det innebærer at du skal oppnå det samme læringsutbyttet og ha nødvendig yrkeskompetanse som «før koronatider».

Utdanningsinstitusjonene har fått utvidet fullmakt til å gjøre tilpasninger i studieløp ut fra den rådende situasjonen. Undervisning, veiledning og eksamensform vil derfor variere noe fra institusjon til institusjon. Felles for alle høyskoler og universitet er at nærmest all undervisning og veiledning skjer digitalt!

Følg med på informasjon som kommer fra det studiestedet du tilhører!

Alle studiesteder og kunnskapsdepartementet jobber nå for at flest mulig studenter skal få fullført semesteret. Det innebærer at flertallet av studenter vil gjennomføre eksamen dette semesteret. Eksamensform vil være tilpasset situasjonen. De fleste utdanningsinstitusjoner kommer antakelig til å legge opp til hjemme-eksamen og andre former for digitale eksamener.

Følg med på informasjon som kommer fra det studiestedet du tilhører!

Flere av Unio-forbundenes studentmedlemmer har obligatorisk praksis i sine utdanningsløp. Det dreier seg om praksisplasser som er preget av situasjonen. På grunn av koronakrisen er det noen praksissteder som har signalisert at de ikke har kapasitet til å motta studenter som planlagt. I slike tilfeller vil utdanningsinstitusjonene sikre at studentene får tilsvarende eller likeverdig praksiserfaring. I unntakstilfeller at praksis eller annen obligatorisk aktivitet utsettes noe.

Budskapet om «forsvarlig og nødvendig» studietilbud gjelder også læring i forbindelse med praksis.

Informasjon om hvordan dette gjøres på din studie får du fra din utdanningsinstitusjon!

Landets høyskoler og universiteter bestreber seg på å fullføre semesteret og gjennomføre eksamen uavhengig av utvikling av situasjonen med koronavirus.

At dette semesteret kan bli annerledes enn «normalsemester» skal ikke påvirke den kunnskapen du tilegner deg. Noe som igjen skal avspeiles i et ordinært vitnemål. Vitnemålet skal med andre ord ikke har forbehold eller informasjon om den spesielle studiesituasjonen.

Alle studiesteder og Kunnskapsdepartementet jobber for at planlagte, avsluttende oppgaver gjennomføres. Enkelte studiesteder har signalisert at innlevering av bachelor- og masteroppgaver har forlenget innleveringsfrist. Dette innebærer antakelig også en forskyvning i sensur og eventuell muntlig eksamen.

Sjekk hva som gjelder for ditt studiested!

Budskapet fra Kunnskapsdepartementet er tydelig: Studentene skal sikres et ordinært vitnemål og dette vitnemålet legges til grunn for eventuelle autorisasjonsøknader.

Sammen med Helse- og omsorgsdepartementet jobber Kunnskapsdepartementet med hvordan autorisasjonsmyndighetene skal behandle søknader fra søkere som nå får et noe annerledes studieløp. Ettersom autorisasjonskrav er felles for EU/EØS, skjer denne dialogen med andre europeiske land.

Her vil det komme mer informasjon. Ditt studiested vil informere deg om status.

Utbetaling fra lånekassa

Dersom du får lån eller stipend fra Statens lånekasse for utdanning, er budskapet: «Alt går som normalt!»

Det vil si at du får de samme månedlige utbetalingene til samme tid hver månede slik du har gjort tidligere i semesteret.

For deg som ikke har lån eller stipend, men ser at du trenger lån og stipend dette semesteret, har lånekassa utvidet søknadsfrist. Du kan søke om lån og stipend fram til 15. april

Lånekassas hjemmeside oppdateres hele tiden. Her finner du også informasjon om betalingsutsettelse dersom du har begynt å tilbakebetale studielån, men har problemer med innbetaling.

Følg helsemyndighetenes råd dersom du er syk av koronavirus eller får annen type sykdom.

Sykdom og økonomi

Hvis du er syk i mer enn to uker, kan du få stipend og lån som du har fått utbetalt i perioden du var syk, gjort om til sykestipend. Du kan også ha rett til sykestipend dersom du blir forhindret fra å følge undervisningen fordi barnet ditt blir sykt. Les mer om sykestipend

Regler om sykestipend gjelder all dokumenterbar sykdom. Også sykdom som er koronarelatert.

Sykdom og studieprogresjon og praksis

Det er ikke uvanlig å bli syk i løpet av studietiden. Dersom det dreier seg om sykdom av en lengre varighet, må du ta kontakt med ditt studiested og/eller praksisplass. I samarbeid med studiestedet bør dere komme fram til en tilpasset løsning for ditt studieløp.

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Situasjonen med stengte campus og alternativ studieorganisering utfordrer denne rettigheten.

Lånekassa skriver følgende:

«Hvis du får støtte for våren 2020, stopper vi ikke utbetalingene dine.
Eventuelle konsekvenser hvis du ikke får tatt eksamen, kommer vi tilbake med informasjon om så snart som mulig» (Datert 24. mars 2020.)

De fleste heltidsstudenter er også deltidsarbeidende. I motsetning til de fleste andre arbeidstakere som mister jobben, har ikke studenter rett til dagpenger som kompensasjon for tapt lønnsinntekt. Unio-studentene har vært tydelige på at det også studenter bør ha krav på dagpenger. Det ser ikke ut til at studenter gis rettigheter til dagpenger i denne omgang.

Sammen med Unio-studentene jobber Unio for at studenter som mister ekstrajobben som konsekvens av koronasituasjonen må få en kompensasjon for tapet i lønnsinntekt. Situasjonen er kritisk for alle de som ikke vet hvordan de skal finansiere resten av semesteret.

Unio og Unio-studentene er tydelige på at den økonomiske kompensasjonen må komme i form av stipend. En kompensasjon i form av mere lån vil kun skape mere usikkerhet!

31. mars ble Stortinget enige om at om lag en tredjedel av kriselån skal gis som stipend. Rammene for kriselånet for studenter med inntektsbortfall er 26 000 for perioden mars-juni. Det vil bli informert om utbetaling og betingelser for tildeling på hjemmesiden til Statens lånekasse.

3. april betemte Stortinget å legge en milliard ekstra i potten i økonomisk støtte til studentene. Pengene skal brukes til å gjøre deler av tilleggslånet til stipend for studenter som har mistet inntekt på grunn av koronakrisen. Alle søkere som oppfyller kravene vil få like høy stipendandel.

Under koronaepidemien oppfordres studenter til å jobbe dersom de har anledning. Myndighetenes oppfordring er særlig rettet til studenter innen helsefagene.

Unio støtter denne oppfordringen. Alle som kan, bør bidra til at vi som samfunn kommer ut av krisen.

Samtidig presiserer Unio at «dugnadsarbeidet» skjer under ordnede lønns- og arbeidsforhold. Arbeidende studenter = ordinær arbeidskraft, med den lønn og de rettigheter som medfølger. Arbeidet må heller ikke gå utover studiet.

Unntak fra Lånekassas inntektsgrense for studenter innen sikkerhet og beredskap og helse- og omsorgsfag

Før koronasituasjonen mistet du stipendrettigheter dersom du tjente mer enn Lånekassas grense for lønnsinntekt. For å rekruttere flere studenter fra helse og omsorgsstudier gjøres det unntak fra denne grenser for studentene som inngår midlertidige arbeidskontrakter.

Unio-studentene er et samarbeidsforum for studenter som tilhører Unios medlemsforbund.

Les mer her