Kategoriarkiv: Høringer

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sendte 11. november 2021 på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler [...]

Høring – Forslag til endring i utlendingsforskriften – tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. oktober 2021 på høring et forslag til ny bestemmelse i [...]

Høyring – forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 12. august forslag til to endringar i forskrift til lov om [...]

Høring – Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 22. juni 2021 på høring forslag til tiltak for en forenklet [...]

Høring – NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 24. juni NOU 2021: 9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv [...]

Høring – NOU 2021: 8 Trygd over landegrensene – Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 25. juni Trygdekoordineringsutvalgets utredning på høring. Regjeringen oppnevnte Trygdekoordineringsutvalget for å [...]

Høring av endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sendte 10. september 2021 på høring forslag om å forlenge hjemlene i [...]

Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ber om innspill til neste langtidsplan for forskning og [...]

Høring om forslag til forskrift om deling av taushetsbelagte opplysninger og behandling av personopplysninger m.m. i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 14. juli 2021 forskriften på høring. Forskriften skal sikre nødvendig adgang [...]

Høring – rapporten Administrative forhold ved Arbeidsretten

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 23. april 2021 rapporten «Administrative forhold ved Arbeidsretten» på alminnelig høring. [...]