Kategoriarkiv: Høringer

Høring – Etablering av et midlertidig kronetillegg til dagpenger til permitterte

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 11. mars 2022 på høring om etablering av et midlertidig kronetillegg [...]

Høring – Forslag til endringer i karanteneloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 22. desember på høring forslag til endringer i karanteneloven. Karanteneloven gir [...]

Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021–2022)

Kunnskapsdepartementet sendte 14. januar 2022 på høring forslag til tre endringsforskrifter i utdanningsstøtteregelverket som følge [...]

Viktig gjennomslag for retten til heltid

Retten til heltid har vært en av Unios kampsaker over lang tid og var ett [...]

Høring – forslag til endringer i tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 23. desember 2021 på høring et forslag om endringer i tilskuddsordningen [...]

Høring – Forslag til endring i utredningsinstruksen

Regjeringen nedsatte i februar 2020 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å foreslå tiltak for [...]

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven – Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Arbeids- og sosialdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om å [...]

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sendte 11. november 2021 på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler [...]

Høring – Forslag til endring i utlendingsforskriften – tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 6. oktober 2021 på høring et forslag til ny bestemmelse i [...]

Høyring – forslag om unntak frå kravet om offentleg utlysing av ledige stillingar i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 12. august forslag til to endringar i forskrift til lov om [...]