Kategoriarkiv: Høringer

Høring NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sendte 9. desember 2022 NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak [...]

Høring av to forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om fosterhjem. Forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen. Les Unios [...]

Høringssvar fra Unio – forslag om endringer i skikkethetsforskriften

Kunnskapsdepartementet sendte 28. oktober 2022 på høring forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i [...]

– Uføre må kompenseres fullt ut

Uføre som går over på alderspensjon må kompenseres fullt ut for levealdersjusteringen, mener Unio. – [...]

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk [...]

Ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag

Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen da han [...]

Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 17. juni på høring en utredning fra Advokatfirmaet Lund & Co [...]

Høring – Forslag til lov om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 30. mai 2022 på høring lov om norske lønns- og arbeidsvilkår [...]

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Barne- og familiedepartementet sendte 8. april 2022 to separate høringsnotater med forslag til forskrifter til [...]

Høring – rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 8. mars 2002 rapporten «Sikring av feriepenger» på alminnelig høring. [...]