Høring – forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Forslaget fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innebærer en forenkling av dagens regelverk, og en harmonisering av flere bestemmelser som i dag er forskjellige for de ulike stillingskategoriene. Forslaget søker videre å klargjøre bestemmelser som i dag fremstår som uklare eller hvor det er tolkningstvil.

Les Unios høringssvar