TBU fastholder prisvekstanslaget på 4,1 prosent

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har i dag gjort en ny vurdering av anslaget for prisveksten i 2024. Utvalget fastholder anslaget på 4,1 prosent som ble lagt fram i den foreløpige rapporten i februar.

– Den oppdaterte beregningen tar hensyn til utviklingen siden TBU la fram sin foreløpige rapport i februar. Endringer i kronekursen og energiprisene peker mot en litt høyere prisvekst enn TBU la til grunn i februar, sier sjeføkonom Fredrik Haugen, som er Unios medlem i TBU.

TBU har også tatt hensyn til det siste KPI-tallet for februar i sin nye prognose. Prisveksten i februar var lavere enn forventet, blant annet på grunn av et fall i matvareprisene fra januar til februar.

– Reduksjonen i matvareprisene i februar skyldes at matvarekjedene kjørte ulike priskampanjer på nyåret. Erfaringen fra tidligere år tilsier at det ikke er grunn til å tro at denne utviklingen i matprisene ikke vil vare, og at prisvekst på matvarer vil tilta senere i år, sier Unios sjeføkonom.

Usikkert anslag

TBU presiserer at prisvekstanslaget er usikkert. I de siste månedene har kronekursen styrket seg, og terminprisene på kraft har gått ned. Usikkerheten er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen, energiprisene og internasjonal prisvekst.

Pressemelding fra TBU

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2024. Vekst i prosent fra samme periode året før.

1. kv2. kv3. kv4. kvÅret
KPI4,64,14,13,64,1
KPI-JAE5,14,84,03,74,4

 

Viktige forutsetninger for beregningen¹ av konsumprisvekst fra 2023 til 2024. Prosentvis vekst fra året før.

20232024
Importveid valutakurs28,6-0,8
Konsumpriser i euroområdet5,42,2
Priser på bearbeidede importvarer36,32,0
Råolje i USD4-17,0-2,1
Elektrisitetspris2,5-7,2-5,1

Årstallene er konvertert fra kvartalsfrekvens.

1 KVARTS
2 Basert på en videreføring av det den gjennomsnittlige kursen i perioden 16. februar–7. mars 2024. Negativ endring betyr appresiering/styrking av norske kroner.
3 Importpriser for bearbeidede industrivarer, i utenlandsk valuta sammenveid med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.
4 Anslaget er basert på gjennomsnittlig terminpris i perioden 16. februar–7. mars 2024 og reflekterer at oljeprisen faller fra 82,0 dollar per fat i 2023 til 80,3 dollar per fat i 2024.
5 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget