Statsbudsjettet 2025:- Må styrke kommuneøkonomien betydelig

Tirsdag samles regjeringen til budsjettkonferanse på Klækken hotell. Nå ber Unio regjeringen styrke kommuneøkonomien betydelig i neste års statsbudsjett.

En sterk kommuneøkonomi er viktig for å sikre alle innbyggere tilgang til gode velferdstjenester, som helse og omsorg, barnehage og skole. Kommunene og fylkeskommunene har i dag store utfordringer med å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte i mange sektorer, blant annet helsesektoren og utdanningssektoren.

Kvalitet i tjenestene

Betydelige forskjeller i kvaliteten på tjenestetilbudet, utfordrer retten til likeverdige velferdstjenester, mener Unio.

– For mange innbyggere opplever at de ikke har lik tilgang på helsetjenester av like god kvalitet som andre samtidig som store kvalitetsforskjeller i utdanningssektoren utfordrer fellesskolen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

2.5 milliarder mer i frie inntekter

Unio mener det er behov for å styrke kommuneopplegget betydelig i 2025 dersom kjernetjenestene skal opprettholdes på samme nivå eller kvaliteten økes. Kommunesektorens frie inntekter må økes med minst 2,5 mrd. kroner ut over det som følger av den demografiske utgiftsveksten mv. Alternativt må deler av tjenestetilbudet finansieres med økte øremerkede inntekter.

Integrering av flyktninger

De har kommet over 70 000 flyktninger fra Ukraina siden Russlands fullskalainvasjon startet i 2022, og UDI forventer at det vil fortsette å komme mange flyktninger så lenge krigen pågår. Flyktningene bosettes i kommunene. Mange av Unios grupper er tungt involvert i mottak og integrering av flyktninger.

– En stor andel av flyktningene er barn og unge som har rett på utdanning. Tilskuddet til kommuner og fylkeskommuner må sikre at inkluderingen av det store antallet flyktninger fra Ukraina ikke går ut over kvaliteten på undervisningen i skolene, sier Unio-lederen.

Unios innspill til statsbudsjettet for 2025:

• Kommunesektorens frie inntekter må økes med minst 2,5 mrd. kroner ut over det som følger av den demografiske behovsveksten mv.
• Klimasats må videreføres og styrkes.
• Tilskuddet til kommunene må ta høyde for å sikre lokalkirkens økonomi, og må justeres for lønns- og prisvekst.
• Det må bevilges 15 mill. kroner til skolebibliotek og kompetansehevende tiltak i skolebiblioteket.

Les også Kommunal Rapport (bak betalingsmur): Unio krever 2.5 milliarder mer til kommunene

Her kan du lese Unio samlede innspill til Statbudsjettet 2025