Statsbudsjettet 2025: Unios innspill

– Statsbudsjettet for neste år må møte samfunnets krav til fremtidens offentlige velferdstjenester. Det sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio har sendt innspill til regjeringens forberedelser med statsbudsjettet for 2025. I innspillet til regjeringen skriver Unio at det er en krevende bemanningssituasjon både i helsevesenet og i barnehagene.

Samtidig vet vi at en aldrende befolkning vil føre til et stadig økende behov for helsetjenester.

– Kommuneøkonomien må styrkes

– Det er behov for kraftfulle tiltak for å møte utfordringene. Kommuneøkonomien må styrkes betraktelig, slik at bemanningen i kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg kan økes for å styrke velferden og sikre nok kvalifisert arbeidskraft med høyere utdanning til å levere gode utdannings- og helsetjenester, sier Unios leder.

Unio tar i budsjettinnspillet til orde for at kommunesektorens frie inntekter må økes med minst 2,5 mrd. kroner ut over det som følger av den demografiske behovsveksten.

Handlingsrom til sykehus

Samtidig må sykehusøkonomien gis nødvendig handlingsrom til langsiktig utvikling og investering og til å dekke aktivitets- og kostnadsvekst.

Unio mener også at det må etableres en statlig tilskuddsordning på 500 mill. kroner til utdannings- og rekrutteringstiltak for helseprofesjoner det er mangel på.

Forskningsinnsatsen må økes

Den statlige forskningsinnsatsen må gradvis økes til 1,5 prosent av Brutto nasjonalprodukt, BNP.

Unios sjeføkonom Fredrik Haugen sier at finanspolitikken må innrettes slik at den motvirker uheldige utslag av pengepolitikken.

Basisbevilgningene til universitets- og høgskolesektoren må styrkes i tråd med løftene i Hurdalsplattformen.

Offentlige byggeprosjekter

Unios sjeføkonom Fredrik Haugen sier at finanspolitikken må innrettes slik at den motvirker uheldige utslag av pengepolitikken.

– Det bør vurderes om offentlige byggeprosjekter kan fremskyndes for å hindre en stor nedgang i sysselsettingen i bygge- og anleggsbransjen som det kan være vanskelig å reversere når rentene etter hvert kommer ned. Sykehus, skoler, og liknende prosjekter må bygges med tilstrekkelig areal til å sikre effektiv drift, sier Haugen.

Forebygging er lønnsomt

Unios sjeføkonom sier videre at det bør satses mer på forebygging.

– Det vil redusere behovet for kostbare behandlinger og de samfunnsøkonomiske kostnadene av frafall og utstøting, sier Haugen.

Unios kommentarer til regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2025 er publisert i lenken under.

Les mer i Unio-notatet