Særavtaleforhandlingene i staten er gjennomført

Denne høsten har staten og hovedsammenslutningene forhandlet flere særavtaler og satser. Det er nå enighet med staten i forhandlingene.

– Flere satser er økt i henhold til aktuell indeks. Det er særlig viktig i en tid med høy prisstigning. Flere av satsene gjenspeiler at vi er i en dyrtid og at det for eksempel har blitt dyrere å reise og bo, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio.

I særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv., er partene enige om at arbeidsgiver kan innvilge permisjon med full lønn, eller permisjon med delvis lønn, for inntil to år dersom ett-års normerte studier tas som deltidsstudier.

– Å ta studier på fulltid passer ikke alle. Det er bra at det nå legges mer til rette for å kunne ta studier på deltid, uten at man mister retten til full lønn. Etter- og videreutdanning er viktig for at velferdsstaten skal tilby best mulig tjenester, sier Mandt.

De nye satsene og avtalene gjelder fra 1.1.2024.

Les protokollene her:

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Særavtale om ferie for statsansatte

Avtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse (permisjonsavtalen)