Unio-lederens kommentar til regjeringens pensjonsmelding: – Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt om ikke offentlige arbeidsgivere legger bedre til rette for et godt arbeidsmiljø som støtter lengre yrkeskarrierer for alle, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Regjeringen la i dag fram forslag til oppfølging av Pensjonsutvalgets utredning:

  • pensjonsalderen vil øke gradvis med økende levealder
  • uføres alderspensjon skal kompenseres delvis for levealdersjusteringen og
  • minstepensjonene beholdes på dagens nivå, og nivået skal framover følge lønnsutviklingen, samtidig som den årlige reguleringen av en løpende minstepensjon skal være med gjennomsnitt av lønns- og prisvekst som andre løpende pensjoner

Et bedre arbeidsliv for eldre arbeidstakere

Levealdersjusteringen innebærer at alle må stå lenger i arbeid for å få en god pensjon. Det er derfor en logisk oppfølging at aldersgrensene i folketrygden øker med økende levealder.

– Vi er opptatt av at alle skal ha samme mulighet til å stå lenger i arbeid og sikre seg en god pensjon. Nå som pensjonsalderen skal øke, blir det enda viktigere enn før at arbeidslivet legges til rette slik at dette blir en reell mulighet for alle. Arbeidsgiverne har et stort ansvar for at dette skal gå bra, hvis ikke svikter grunnlaget for hele Pensjonsreformen, sier Ragnhild Lied.

Mange av kvinneyrkene i offentlig og privat sektor er førstelinjeyrker med psykisk og fysisk krevende stillinger i direkte kontakt med mennesker som krever oppfølging og omsorg innenfor knappe budsjettrammer. Emosjonelle og relasjonelle belastninger er utbredt i utdannings- og helsetjenestene, og den faglige integriteten utfordres av knappe tidsrammer.

Tidligpensjonstillegg for de som må gå tidlig

Regjeringen vil sette ned et utvalg med representanter fra partene i arbeidslivet for å utrede eventuelle tidligpensjonstillegg («slitertillegg») for de som ikke klarer å stå lenge nok i arbeid. Unio har tidligere gått inn for å gi disse gruppene et livsvarig tillegg i pensjonen som kompenserer noe for effekten av levealdersjusteringen.

– For Unio er det viktig at et slikt tillegg ikke bare rettes mot menn i privat sektor som startet veldig tidlig i arbeidslivet. Mange av dagens «slitere» finner vi blant kvinnene i belastende yrker i utdanning og helse i offentlig sektor. Disse har seinere yrkesstart og lang utdannelse. Hvis regjeringen vil innføre et tidligpensjonstillegg i folketrygden, men uten å fange opp disse yrkesgruppene, vil Unio slå på stortromma, sier Ragnhild Lied. -Vi legger også til grunn at alle hovedorganisasjonene i arbeidslivet skal være med i utvalget.

Uføre kan ikke kompensere for levealdersjusteringen

Regjeringen foreslår at alderspensjonen til de som er uføre skal skjermes for to tredeler av levealdersjusteringen. Det vil gi de uføre, ifølge regjeringen, en alderspensjon om lag som den de yrkesaktive i gjennomsnitt vil få. Dette er en bedre ordning enn om dagens system hadde blitt videreført, og svarer dermed ut et gjenstående problem ved den opprinnelige pensjonsreformen. Unio har tidligere krevd at uføres alderspensjon skal kompenseres fullt ut for levealdersjusteringen.

– Er du fullt ufør kan du ikke jobbe, og da kan du heller ikke kompensere for levealdersjusteringen, sier Unio-leder Lied.

– Vi tar til etterretning at regjeringen legger seg i den øvre delen av Pensjonsutvalgets forslag som var mellom halv og to tredels kompensasjon for levealdersjusteringen. Det sikrer de uføre en alderspensjon på linje med gjennomsnittet av de yrkesaktive. Unios primære krav har vært full kompensasjon, og det vil vi fortsatt kjempe for, sier Lied.

 

Unios notat om pensjonstillegg av 22. november 2023 kan leses her

Ny forskning fra SINTEF om emosjonelle og relasjonelle krav og belastninger for yrker som jobber for og med mennesker