Klimautfordringene krever handling nå

Unio forplikter seg til å være forkjemper for en bærekraftig framtid for alle, og oppfordrer medlemmene til å støtte aktivt tiltakene som er nødvendige for å møte klimautfordringene, sier Unios representantskap i en uttalelse.

Unio signerte 23. januar i år intensjonsavtalen om klimapartnerskap.

Alle nasjonene under FN har forpliktet seg til å gjennomføre bærekraftmålene som et minimum. EU har definert europeiske mål, krav og virkemidler og Norge har på denne bakgrunn satt nasjonale mål.

For at bærekraftsmålene også skal nås gjennom klimapartnerskapet, skal Unio arbeide for å sikre arbeidstakerne en rettferdig omstilling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et bærekraftig arbeidsliv med en bærekraftig bemanning.

Videre må det sikres tilstrekkelig forskning, utdanning og kompetanseheving for å kunne møte den teknologiske utviklingen og fremtidens miljøvennlige energikilder.

FN og Verdens helseorganisasjon anerkjenner klimaendringer som den største trusselen mot menneskeheten. Unios medlemmer er dypt bekymret for de pågående konsekvensene av klimaendringer, inkludert helsepåvirkning, naturkatastrofer og sikkerhetsutfordringer, både lokalt, nasjonalt og globalt.

Unio krever at norske politikere bidrar til avtaler for å redusere CO2-utslipp. Dette er avgjørende for folkehelse og infrastruktur. Alle beslutninger for å begrense klimaendringer har stor betydning for nåværende og kommende generasjoner. Unio oppfordrer til handling og ber alle norske politikere støtte politiske beslutninger som fremmer klimakutt, bærekraft og bedre helse.

Unio ber regjeringen:

  • støtte bindende internasjonale avtaler som reduserer CO2-utslipp
  • stimulere overgangen til fornybare energikilder og investeringer i bærekraftige energiløsninger
  • begrense klimaendringer for å fremme folkehelse, forebygging og rehabilitering og sikre tilgjengeligheten av essensielle og bærekraftige helsetjenester
  • sørge for en grønn og rettferdig omstilling som tar vare på sårbare grupper, respekterer menneskerettigheter og involverer de mest berørte
  • arbeide for internasjonalt samarbeid og forpliktende avtaler for å redusere klimaendringene på en koordinert og effektiv måte
  • øke innsatsen for forskning, utvikling og utdanning for å lykkes med omstillingen til det grønne nullutslippssamfunnet