En av tre kvinner opplever vold og seksuell trakassering

I morgen er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner.  Vold mot kvinner er fortsatt et av de mest utbredte menneskerettighetsbruddene i verden. En av tre kvinner opplever enten fysisk vold eller seksuell trakassering minst  én gang i livet, viser tall fra FN.

Den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner er også startskuddet for 16 dager med aktivisme mot vold og seksuell trakassering; «16 Days of Activism against Gender-Based Violence» 25. nov. – 10. desember.

Bekjempelsen av vold og seksuell trakassering går svært sakte. Fortsatt blir:

  • mer enn fem kvinner eller jenter drept hver time av noen i sin egen familie
  • 86 % av kvinner og jenter bor i land uten juridisk beskyttelse mot kjønnsbasert vold
  • bare 5 % av offentlig bistand går til å å bekjempe vold mot kvinner og jenter, og mindre enn 0,2 % er rettet mot forebygging

Dessuten:

  • Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt nesten overalt, men likevel blir 3 millioner jenter lemlestet hvert år. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, er kjønnslemlestet (UNICEF, 2018).
  • Kvinner og jenter utgjør over 70 prosent av ofre for menneskehandel. Tre fjerdedeler av dem blir solgt som sexslaver (Global Report on Trafficking in Persons, 2018).
  • Globalt blir nesten 40 prosent av drap på kvinner utført av kvinnens mannlige partner (WHO, 2017).

Også i Norge er det urovekkende tall for vold mot kvinner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress lanserte i februar 2023 en landsrepresentativ undersøkelse av omfanget av vold og overgrep i Norge. Rapporten tyder på at det har vært en økning i omfang av alvorlig fysisk vold, partnervold og voldtekt siden en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i  2014. 1 av 5 kvinner oppga at de hadde vært utsatt for voldtekt med makt eller tvang, sovevoldtekt eller begge deler. Halvparten av de utsatte for voldtekt med makt eller tvang var under 18 år da det skjedde.

Seksuell trakassering er mer omfattende i Norge enn man skulle anta til tross for spesiell oppmerksomhet rundt det etter #Metoo og et sterkere juridisk vern. Rystende saker fra mannsdominerte miljøer, som for eksempel forsvaret og i fiskerinæringen, viser at det mangler en klar forståelse for problemet i ledelsen, samt retningslinjer og strukturer for å fange opp varsler og gå videre med dem.

Internasjonal fagbevegelse (ITUC) og europeisk fagbevegelse (ETUC) har arbeidet i flere tiår for å få en slutt på vold og trakassering i arbeidslivet. Undersøkelser viser at vold mot kvinner tiltok under pandemien, og fagbevegelsen verden over er nå bekymret for utviklingen i en tid med økonomisk usikkerhet, klimakrise, kriger og ekstreme høyrepartier som vinner fram. Fagbevegelsen har også vært svært opptatt av å bekjempe nettbasert vold – cyber violence.

Retten til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering er blant annet nedfelt i ILO-konvensjon 190 som Norge ratifiserte i juni.  Den globale fagbevegelsen presser på for at konvensjonen skal bli ratifisert i alle land.

Kilder: ITUC, UNWomen, FOKUS – forum for kvinner og utviklingsspørsmål.


For å markere Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, fremhever ITUC hvordan fagforeninger over hele verden lykkes med å drive kampanjer for ratifisering og implementering av ILO-konvensjon 190 (C190).