Sikrer livsvarige pensjonsnivåer i pensjon

– Hadde ikke pensjonsreglene for de med særaldersgrenser blitt endret nå, ville ordningen blitt langt dårligere med årene – særlig for yngre årskull, sier Erik Orskaug til Dagbladet.

 

Avisen har grundig gått gjennom Unios beregninger av effektene den nye avtalen om særaldersgrenser får for yngre årskull.

– Det har vært en vanskelig og lang prosess. Jeg er glad for at vi fikk til en avtale og at særalders-forbundene i Unio har stått sammen i denne saken, sier spesialrådgiver Erik Orskaug i Unio.

Avtalen sikrer de livsvarige pensjonsnivåene for de som har særaldersgrense. Levealdersjustering av særaldersgrensene, i tråd med pensjonsreformen og 2018-avtalen om ny offentlig tjenestepensjon, er nødvendig for å sikre yngre årskull like gode livsvarige pensjoner.

Livsvarig kompensasjon

– Livsvarig kompensasjon for de med særaldersgrense, ligger mellom 5 og 15 prosentpoeng høyere enn om dagens pensjonsordning hadde blitt videreført, sier Orskaug. 

Kompensasjonen for de som går av ved de levealdersjusterte aldersgrensene, ligger for de fleste typeeksemplene rundt 66 prosent av lønn.

– Vi kunne tenkt oss bedre muligheter for å jobbe ved siden av pensjonen. Vi får se hvordan dette slår ut når den nye fleksible pensjonen slår inn for fullt fra 2025, sier Unios spesialrådgiver.

– Vi kunne tenkt oss bedre muligheter for å jobbe ved siden av pensjonen. Vi får se hvordan dette slår ut når den nye fleksible pensjonen slår inn for fullt fra 2025, sier Unios spesialrådgiver.

Unio noterer at både helsepersonell, politi og brann som tar ut pensjon og senere ønsker å ta vakter eller har annen inntekt ved siden av, begrenses av et fribeløp på 1 G – 118.000 kroner årlig.

Utfordringen med det er at helsesektoren vil ha et permanent behov for arbeidskraft framover. Her må arbeidsgiverne kjenne sin besøkelsestid. De må legge til rette for at ansatte kan stå lenger i arbeid, gjennom å styrke arbeidsmiljøarbeidet og seniortiltak. Et annet grep kan være å øke fribeløpet i pensjonsordningen.

Politi som har tatt ut tidligpensjon får avkorting i tidligpensjonen om inntekt ved siden av er høyere enn et fribeløp på1 G. Politi får også livsvarig avkorting i særalderspåslaget dersom inntekt 5 år etter særaldersgrensen (SAG 60) er over fribeløpet. Tolkningen av 2018-avtalen angående hvilke årskull som er omfattet av overgangsreglene, har ført til en frustrasjon blant en del av medlemmene. Det, og i tillegg til en alt for kort utfasingsperiode av 85-års regelen, er svært krevende og vanskelig spesielt for årskullene som nå får kort tid til å omstille seg.

 

Lenke til Dagbladets sak om de nye reglene

Lenke til Unios informasjon om avtalen, med typeeksempler