Ny alderspensjon til offentlig ansatte med særaldersgrenser

Her er beregningene av effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser.

– Nivået på den livsvarige alderspensjonen for de som har særaldersgrense, sikres gjennom et nytt påslag som kompenserer for at de som har særaldersgrense pensjoneres tidligere enn de som har ordinær aldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Se Unios informasjonsnotat med beregninger her

Ny pensjon

Fra 2025 vil alle offentlig ansatte ha påslagspensjon som innebærer at den samlede pensjonen er summen av folketrygd, ny livsvarig AFP, ny tjenestepensjon (påslagspensjon) og gammel opptjening i bruttoordningen (oppsatte rettigheter). De som har særaldersgrense, får i tillegg et livsvarig særalderspåslag som gjør at de ikke taper i livsvarig pensjon når de går av tidligere enn de som har ordinær aldersgrense.

Tre særaldersgrenser

De som i dag har særaldersgrense 65 år, får et særalderspåslag på toppen av den nye fleksible pensjonen som ble avtalt i 2018. De som har særaldersgrense 60 og 63 år, beholder en ordning med 66 prosent tidligpensjon før de går over på ordinær alderspensjon med et livsvarig særalderspåslag.

 

Unio ble sammen med LO, YS og Akademikerne 25. august 2023 enige med regjeringen, KS og Spekter om ny pensjonsordning for ansatte i offentlig sektor med særaldersgrense.