Verneombudsprisen 2023 – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Unios verneombudspris skal deles ut for sjette gang på Verneombudskonferansen 2023. Med Verneombudsprisen ønsker Unio å løfte fram den viktige rollen verneombudene har i arbeidslivet. Prisen deles ut til et verneombud eller hovedverneombud som har gjort en særskilt innsats i rollen.

I 2022 gikk Verneombudsprisen til Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke. Hun fikk prisen blant annet på grunn av modig, kunnskapsrikt og inkluderende verneombudsarbeid, der hun har vært en pådriver for å skape bedre systematikk i hvordan arbeidsgiver følger opp HMS-arbeidet overfor sine ansatte, og for å ha bidratt sterkt til å sette søkelys på det helsebringende med gode grenser rundt arbeid og arbeidstid. Hun har også vært en sterk aktør for å skape nødvendig forståelse for og endring i virksomhetens arbeid innen likestilling, inkludering og mangfold.

Hvem synes du bør bli årets vinner av Verneombudsprisen?

Alle verneombud og hovedverneombud kan nomineres som kandidater, også kandidater som tidligere er nominert.

Begrunnede forslag til kandidater sendes til [email protected] senest torsdag 7. september 2023. Begrunnelsen må ta utgangspunkt i kriteriene som er nedfelt i Verneombudsprisens statutter, og bør være på om lag én side.

Fra Verneombudsprisens statutter:

§ 4 UTVALGSKRITERIER
«Årets verneombud» tildeles: Et verneombud som gjennom sitt verv har lagt ned en særskilt innsats for å ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, herunder å påse at virksomheten er godt innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstagernes helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i samsvar med arbeidsmiljølovens vernebestemmelser.