Kvinnehelse: Forventer at regjeringen følger opp

– For at vi skal kunne oppnå likeverdige helsetjenester for kvinner og menn, må kjønnsforskjellene tas på alvor. Jeg forventer at regjeringen følger opp Kvinnehelseutvalgets grundige arbeid og soleklare konklusjoner. Først av alt er det viktig å formidle kunnskapen videre til hele befolkningen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kvinnehelseutvalget leverte 8.mars sin utredning – NOU 2023:5, «Den store forskjellen». Høringsrunden er nå over, og Unio har levert sitt høringssvar.

– Alle de 75 tiltakene utvalget foreslår, er relevante og bør ses i sammenheng og følges opp på en systematisk måte –  om ikke før, så i alle fall i kvinnehelsestrategien regjeringen har lovet, sier Lied.

Manglende kjønnsperspektiv

Kvinnehelseutvalget konkluderer med at vi har oversett den store forskjellen det er mellom kjønnene, og at dette har store konsekvenser for kvinners helse.  Kvinners helse blir ofte neglisjert, kvinner blir behandlet som “små menn” og typiske kvinneplager- og sykdommer har lav status.

En av de viktige utfordringene utvalget framhever, og som Unio lenge har vært opptatt av, er mangelen på kjønnsperspektiv i helse- og samfunnsliv.

– Forskjellene mellom kvinner og menn er ikke bare biologiske, men også strukturelle og sosiale – både hjemme og på arbeidsplassen. Det er viktig at myndighetene, forskere, jurister, politikerne, helsepersonell og utdanningsinstitusjonene er klar over dette og handler deretter, sier Lied.

Kunnskapen må spres

Unio understreker i sitt høringssvar at utvalgets arbeid og konklusjoner må løftes opp og ikke bli glemt som tidligere utredninger har blitt.

– Myndighetene har nå et ansvar for å spre kunnskapen om dette som Kvinnehelseutvalget har dokumentert så grundig. Rapporten inneholder omfattende kunnskap som er viktig å formidle videre til hele befolkningen, gjerne som en integrert del av folkehelsearbeidet, sier Lied.

Kvinners arbeidshelse

Kvinners arbeidshelse er ikke en del av utvalgets mandat, noe Unio tidlig kritiserte og som utvalget selv framhever som en mangel.

Utvalget foreslår derfor at det nedsettes et eget utvalg om kvinners arbeidshelse.

– Dette støtter vi. Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og ulikheten mellom lønnet og ulønnet arbeid har stor betydning for kvinners helse gjennom hele livsløpet. Vi trenger endringer i yrkesskadereglene, et større fokus på de særskilte psykososiale belastningene i relasjonelle yrker og mer kunnskap om kvinners sykefravær og tidlige pensjonering, sier Ragnhild Lied.

Les Unios høringssvar her

Les også

Kjønnsnøytralitet er ingen garanti for likestilling