Enighet i årets lønnsoppgjør i kirken

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet fredag morgen. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

– Vi kom til enighet om en økonomisk ramme på nivå med resultatet i offentlig sektor, og for noen av våre medlemsgrupper blir det høye tillegg i år. Dessverre må vi likevel fastslå at arbeidsgiver heller ikke i dette oppgjøret valgte å prioritere de fellesrådsansatte med universitets- og høyskoleutdanning.

Det sier Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas.

– I Unio KA var vi opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten, var det samtidig viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier hun.

Samarbeid

Under paraplyen Unio KA samarbeider Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen KA.

I tillegg samarbeider Unio KA med det frittstående Kirkelig undervisningsforbund.

Blant Unio-forbundenes medlemmer i kirken er noen ansatt i kirkelige fellesråd og menigheter, mens prestene i all hovedsak er ansatt i det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke (rDnk).

– I Unio KA har vi vært opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten har det samtidig vært viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas. Her med de andre partene da oppgjøret startet torsdag i Kirkens hus. Foto: KA

Stillingstillegg

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.

Stillinger i lønnsgruppe 1–5 får tillegg fra 23.800 til 38.000 kroner.

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 4,9 prosent av den enkeltes grunnlønn.

Menighetsprester i rDnk

For prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) i stillinger med ansiennitetsopprykk, betyr årets lønnsoppgjør et lønnstillegg på 6,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, men minimum 37.500 kroner.

– Vi er fornøyde med resultatet for menighetsprestene, der alle får et godt lønnstillegg. Minimumsbeløpet innebærer dessuten at de som er nye i presteyrket eller på prest-under-utdannings-løpet (PUU), kommer spesielt godt ut, sier Gun Hafsaas.

Spesialprester, proster og kontoransatte i rDnk

– Disse gruppene står i fare for å sakke etter i lønnsutviklingen. Det er bakgrunnen for at det har vært viktig for Unio KA at disse får et høyere lønnstillegg. Vi er fornøyde med at vårt krav om å prioritere disse gruppene fikk gjennomslag i årets oppgjør, sier Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas.

Ikke lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådene eller i rettssubjektet Den norske kirke.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. mai. Fristen for å vedta resultatet er 23. juni.

 

Protokoll med vedlegg fra forhandlingene