Forskning om emosjonelle belastninger for framtidas arbeidsmiljø

På oppdrag fra Unio forsker SINTEF på emosjonelle krav og belastninger for mennesker som jobber med mennesker. Prosjektet skal gi et grundig og forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. – Det trengs nytt og forsterket kunnskapsgrunnlag. Innsikten blir viktig både for oss og for beslutningstakere for å forsterke og forbedre arbeidsmiljøet, sier Ragnhild Lied. I dag kommer de første resultatene.

 

– I Framtidas arbeidsmiljø handler det både om forebygging mot langtidssykefravær og frafall fra yrker. Da trengs det både en bedre, framtidig regulering og nye tiltak, sier Unio-lederen.

En høy andel arbeidstakere jobber i tjenestesektoren i Norge. Emosjonelle krav som følge av relasjoner er integrert og naturlig del av arbeidet i mange yrker. Unio vil løfte temaet og gjør derfor et nybrottsarbeid på feltet emosjonelle belastninger i yrker som jobber for og med mennesker.

Høye emosjonelle krav oppleves særlig i yrker der ansatte skal vise empati og engasjere seg følelsesmessig med andre mennesker de kommer i kontakt med i jobben.

Arbeidet innebærer ofte kontakt med pasienter, elever, barn eller klienter. Det stilles høye krav til arbeidstakernes evne til å håndtere andres følelser, håndtere eller regulere egne følelser og tilpasse seg til de menneskene man jobber med.

Barnehagelærere og lærere er grupper som skal undersøkes vedrørende emosjonelle belastninger i år.
Illustrasjonsfoto.

Kan gi langtidsfravær og for tidlig frafall fra yrker

Emosjonelle krav i arbeidet er ikke i seg selv negativt for ansattes helse og velvære. Å hjelpe andre og ha betydning for andres utvikling, liv og livssituasjoner, kan være svært meningsfullt, givende og positivt for ansattes helse. Det er ofte grunnen til at man valgte et slikt yrke.

Men nettopp det å hjelpe andre, være i relasjon til andre mennesker og ta inn over seg deres følelser og livssituasjoner kan også være svært krevende og føre til belastning og uhelse. Og her ligger det motsetningsfylte i de emosjonelle og relasjonelle egenskapene ved jobben. Det er den givende og meningsfulle karakteren i arbeidet som også er opphavet til det som kan oppleves som krevende og belastende.

Fagsjef og advokat Henrik Dahle i Unio jobber med prosjektet Emosjonelle belastninger. Foto: Helene Moe Slinning /Unio.

Henrik Dahle er fagsjef for arbeidsliv i Unio. Han mener det er store, udekkede behov for mer kunnskap og bedre verktøy for psykososiale belastninger på jobben.

– Bedre arbeidsmiljø kan hindre frafall og rekruttere flere til å jobbe lengre i samfunnsviktige yrker, sier han.

Kunnskapsløft for bedre arbeidsmiljø

Kunnskapen fra prosjektet inngår i Unios satsning på det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og vil være en forsterkning i Unios arbeid med å ruste opp arbeidsmiljøpolitikken på området. I så måte har kunnskapsoppsummeringen fra SINTEF allerede vært til hjelp.

– Det blåser en psykososial arbeidsmiljøvind over arbeidslivet i Norge. Unio står sentralt i utviklingen av et felles språk, ny lovregulering og flere verktøy på området (Henrik Dahle i Unio)

    1. Funnene viser samlet sett at høye emosjonelle krav ser ut til å påvirke risikoen for langtidssykefravær, utbrenthet og psykiske plager.
    2. Forskningsresultatene viser tydelig at høye emosjonelle krav, ofte i sammenheng med andre jobbkrav, kan ha en negativ påvirkning på ansattes arbeidshelse. Sintef ser at flere studier adresserer spørsmålet og er kritiske til at man fortsatt tenderer til å ha en snever forståelse av emosjonelle krav ved å betrakte det som “noe” som er frakoblet arbeidsoppgavene. Det emosjonelle aspektet ER selve arbeidet i mange yrker.
    3. De emosjonelle kravene eller håndteringen kan / bør ikke løsrives eller skilles fra for eksempel det pedagogiske, medisinske eller kliniske arbeidet.
    4. Det å oppleve av arbeidet er for krevende kan innenfor noen kontekster oppfattes som at det er den enkelte som ikke takler jobbkravene, som ikke tåler å stå i jobbsituasjonen, i stedet for at fokus rettes på et forebyggende arbeid på arbeidsplassnivået.
Her er sjukepleiar Marthe Hansen på akuttmottaket på Bærum sjukehus. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Prosjektet pågår i 2023 og består av tre hoveddeler

1) kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på emosjonelle belastninger i yrker som jobber med mennesker

2) en kvalitativ intervjustudie blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien. De er lærere, barnehagelærere, sykepleiere, politi og fysioterapeuter.

3) en kvantitativ spørreundersøkelse blant medlemmene i Unios forbund i utvalgte yrker.

Resultatene fra intervjuene og spørreundersøkelsen vil bli publisert som en SINTEF-rapport. Rapporten blir presentert på Unio-konferansen i desember 2023.

Også praktisk nytte for medlemmene kan forventes

Seniorforsker Marte Pettersen Buvik leder prosjektet Emosjonelle belastninger i SINTEF. Foto: Unio.

Seniorforsker Marte Pettersen Buvik leder prosjektet på SINTEF. Hun forventer at det skal bli nyttige resultater også, ikke bare akademiske funn.

– Jeg forventer at vi får ny kunnskap om emosjonelle belastninger som har praktisk betydning for dem som står i det. Jeg tror også at vi får løftet den akademiske kunnskapen om belastninger på jobben. Vi har en bred tilnærming, slik at vi får mer kunnskap på tvers av Unio-gruppenes yrker, sier Pettersen Buvik.

De yrkene som særlig undersøkes er barnehagelærere, lærere i grunnskolen, sykepleiere, politi og fysioterapeuter. Prosjektet omfatter flere enn dette og det kommer vi tilbake til.

Det er to problemstillinger SINTEF skal se nærmere på:

1. Emosjonelle krav og belastninger og 2. Ansattes vern opp mot brukerrettigheter

At det er typiske utfordringer som går igjen, er allerede klart.

– Vi ser allerede at til tross for veldig ulike yrker, så er det fellestrekk mellom dem (Marte P. Buvik i SINTEF)

 

Les også hva forskerne på SINTEF sier om prosjektet de nå er godt i gang med

Her er Ragnhild Lieds innledning til Unio-prosjektet Framtidas arbeidsmiljø – emosjonelle krav i yrker som jobber med mennesker

Hjemmesiden til prosjektet Framtidas arbeidsmiljø finner du her 

Fysioterapeuter er en av yrkesgruppene som er med i den kvalitative undersøkelsen fra SINTEF. De andre er barnehagelærere, lærere, sykepleiere og politi. Foto: Bo Mathisen/ Norsk fysioterapeutforbund.