Norge har ikke den kompetansen som trengs i det grønne skiftet

En ny rapport konkluderer at Norge ikke har den kompetansen som trengs for å lykkes med den grønne omstillingen. Rapporten er bestilt av det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget, der også Unio har en plass.

I 2021 opprettet regjeringen et nytt kompetansebehovsutvalg for perioden 2021-2027. Formålet til utvalget er å frembringe den best mulig faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov. Kompetansebehovsutvalget skal analysere og vurdere fremtidige kompetansebehov, og utdanningssystemets evne til å dekke disse.

I dag, den 12 juni, leverte utvalget rapporten «Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet” til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Tema for rapporten er om Norge har den kompetansen vi trenger for å nå klimamålene, eller om kompetanseknapphet vil kunne bremse den grønne omstillingen.

Utvalget peker på spesielt følgende utfordringer:

  • Det er knapphet på arbeidskraft innenfor yrker som ingeniører, IKT-spesialister og fagarbeidere innenfor håndverks- og industrifag. Dette er yrker utvalget omtaler som sentrale for utvikling av ny teknologi for grønn omstilling, og for etablering og utvikling i fornybarnæringer.
  • Konkurransen om kompetent arbeidskraft øker. Uavhengig av den grønne omstillingen, øker etterspørselen etter teknologi- og digital kompetanse i hele arbeidslivet. Geopolitisk uro øker behovene innen IKT, cybersikkerhet og forsvarsrelatert virksomhet.
  • Deler av befolkningen har svakt kompetansegrunnlag for omstilling. Utvalget peker på at mange har lav formell utdanning, og at dette henger sammen med motivasjonen for å skaffe seg nødvendig kompetanse.
  • Dagens system for livslang læring er for svakt og fragmentert.
  • Kompetanseutfordring for det grønne skiftet må ikke forsterke sosiale skillelinjer. Utvalget peker særlig på at ulik tilbøyelighet til å delta i kompetanseutvikling for grønn omstilling kan forsterke eksisterende forskjeller i arbeidslivet.
  • Sentrale myndigheter må bidra til å styrke rekrutteringen og utdanningstilbudene med særlig behov for grønn omstilling. Grønn omstilling krever økt samarbeid og koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Rapporten finner du her