Former en mer rettferdig framtid for arbeidstakere

I debatten om framtidas arbeidsliv i Europa løftet Unios nestleder Silje Naustvik kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det dreier seg om et stort problem sa hun til den europeiske fagorganisasjonskongressen.

ETUC-kongressen pågår i Berlin denne uken. Naustvik viste til ILO-konvensjon 190 mot vold og trakassering i arbeidslivet i sitt innlegg. Norge ratifiserer den neste uke og blir med det første nordiske land som ratifiserer konvensjonen. Da er vi i front i Europa med viktige bestemmelser for arbeidslivet.

– Det dreier seg om en konvensjon som er spesielt viktig for kvinner som møter en uforholdsmessig stor andel vold og seksuell trakassering i arbeidslivet, sa Naustvik.

– Sikre rettigheter og framtid

Kriser av ulike slag gjør det enda viktigere å styrke europeisk fagbevegelse, for å sikre rettigheter og framtid for arbeidstakerne, mener Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Liz Helgesen / Unio

Kongressen dreier seg om å enes om felles politikk og viktige vedtak for europeiske og norske arbeidstakeres rettigheter og framtid. I løpet av uken diskuterer organisasjonsledere krav og prioriteringer for «a fair deal for workers» – en rettferdig avtale for arbeidstakere- for mer enn 45 millioner medlemmer.

– Pandemi, prissjokk og krig i Europa gjør det enda viktigere å styrke europeisk fagbevegelse, for å sikre rettigheter og framtid for arbeidstakerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

For gode offentlige tjenester

I debatten om ETUCs politiske program de neste fire årene løftet sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet Ann Mari Milo Lorentzen offentlig sektor i debatten om en bærekraftig økonomisk og sosial modell. Hun holdt et varmt forsvar for offentlige tjenester av høy kvalitet. Privat sektors suksess, velferden til våre innbyggere og velstanden til våre lokalsamfunn – alt dette er nært sammenvevd med tilstanden til våre offentlige tjenester.

– Tilgang til offentlige tjenester av god kvalitet burde være en rettighet, ikke et privilegium, sa hun, blant annet.

ETUC er en sterk aktør i påvirkningen av europeisk politikk, først og fremst på arbeidslivspolitikk og økonomisk politikk. I tillegg er 10 europeiske bransjeorganisasjoner knyttet til ETUC. Mye av arbeidet er rettet mot å påvirke EU, noe som også er viktig for Norge.

Verdispørsmål appellerer til unge

Nestleder Daniel Tørresvoll Stabu i Unio-studentene holdt et innlegg om kunnskapens betydning i kampen mot antidemokratiske krefter. Han viste til at unge medlemmers engasjement øker når verdispørsmål som åpenhet, inkludering og solidaritet er på agendaen.

– Kampen mot ekstremisme må tas på vegne av dagens samfunn, men også for framtida, sa han til konferansen og la til at det er nødvendig å forsterke arbeidet for å møte anti-demokratiske krefter i Europa.

Kjemper for 45 millioner medlemmer

Unio er medlem av både den globale fagbevegelsen (ITUC), den europeiske (ETUC) og den nordiske (NFS). Den europeiske Fagbevegelsen vedtar et nytt, politisk program for de neste fire årene i Berlin. Om lag 600 fagforeningsdelegater og ledelsen i mer enn 90 nasjonale organisasjoner fra over 40 europeiske land er på plass.