TBU justerer opp anslaget for prisveksten

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) justerte i dag opp KPI-anslaget for 2023 til 4,9 pst. I TBUs foreløpige rapport fra februar var anslaget 4,8 pst.

 

– Det er særlig utviklingen i kronekursen som gir et høyere anslag i denne oppdaterte beregningen, sier sjeføkonom Erik Orskaug, som er Unios medlem i TBU.

– Den ytterligere svekkelsen av krona gir høyere importert prisvekst. Selv om norsk økonomi generelt sett er god, svekkes vanligvis små lands valutaer i usikre tider, det hjelper ikke at inntektene fra olje og gass er rekordhøye, sier Orskaug.

TBU har også tatt hensyn til det siste KPI-tallet for februar i sin nye prognose. Februar-tallet var noe lavere enn forventet, blant annet fordi matprisene hadde klart lavere vekst.

– Den såkalte «Kiwi-effekten» på matprisene vil antakelig ikke vare. Som vi kjenner matvarekjedene, vil antakelig den ventede prisvekst i februar komme senere, sier Unios sjeføkonom.

Det justerte KPI-anslaget fra TBU har ikke tatt hensyn til dette resonnementet, økte matvarepriser seinere vil isolert sett gi høyere KPI-vekst.

Usikkerhet

TBU understreker usikkerheten i prognosen. Det gjelder særlig utviklingen i valutakursen, men også utviklingen i energiprisene, matvareprisene og den generelle usikkerheten knyttet til den internasjonale situasjonen.

– Vi ser også at finansmarkedene internasjonalt begynner å røre på seg, med noen banker som går over ende eller må hjelpes. Fortsetter denne utviklingen, vi det kunne forplante seg til realøkonomien med økt ledighet, lavere etterspørsel og lavere prisvekst, sier Orskaug.

Modellresultater. Beregnet vekst i KPI og KPI-JAE i 2023. Vekst i prosent fra samme periode året før

1. kv2. kv3. kv4. kvÅret
KPI6,55,93,93,34,9
KPI-JAE6,26,04,74,25,3

 

Viktige forutsetninger for KVARTS-beregningen av konsumprisvekst fra 2022 til 2023. Prosentvis vekst fra året før

20222023
Importveid valutakurs11,25,7
Konsumpriser i euroområdet8,45,5
Priser på bearbeidede eksportvarer hos handelspartnerne29,55,8
Råolje i USD339,6-16,5
Elektrisitetspris1,419,0-4,2

Årstallene er konvertert fra kvartalsfrekvens.

1 Basert på en videreføring av det den gjennomsnittlige kursen i perioden 9. februar –1. mars 2023. Negativ endring betyr appresiering/styrking av norske kroner.

2 Eksportpriser for bearbeidede industrivarer, i utenlandsk valuta (hentet fra Macrobond) veid sammen med vekter beregnet på grunnlag av import fra Norges 24 viktigste handelspartnere.

3 Anslaget er basert på gjennomsnittlig terminpris i perioden 9. februar –1. mars 2023 og reflekterer at oljeprisen faller fra 98,8 dollar per fat i 2022 til 82,4 dollar per fat i 2023.

4 Prisen på elektrisk kraft inkludert nettleie som husholdningene betaler ifølge KPI.