Regjeringen foreslår å ratifisere ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering

Endelig har regjeringen i statsråd foreslått at ILO-konvensjon 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet ratifiseres. Det er nesten fire år etter at den ble vedtatt. Ratifiseringen innebærer noen endringer i Arbeidsmiljøloven.

Det generelle vernet mot trakassering i arbeidsmiljøloven utvides med en presisering av at dette også gjelder seksuell trakassering og definisjoner av slik trakassering. Videre en presisering av verneombudets oppgaver når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø.

Lang kamp

Vold og trakassering mot jenter og kvinner er et av de mest seiglivede menneskerettighetsbruddene i verden. Det var derfor en stor seier da den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vedtok en konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet i 2019. ILO er FNs fagenhet for arbeidslivsspørsmål.

Unio var aktiv i arbeidet med konvensjonen, og har siden deltatt i arbeidet med å implementere konvensjonen til norsk lov. Dette er arbeidet er nå endelig sluttført, og det er ventet at proposisjonen går igjennom i Stortinget før sommeren.

Tydeliggjøring av seksuell trakassering

I dag har Arbeidsmiljøloven et vern mot seksuell trakassering, men med implementeringen av ILO-konvensjonen blir bestemmelsen mer synliggjort i loven.  Det skal bidra til at partene lokalt i virksomhetene får et sterkere fokus på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassene.

Regjeringen foreslår i proposisjonen at det inntas en definisjon av seksuell trakassering i arbeidsmiljøloven, tilsvarende den som følger av likestillings- og diskrimineringsloven. Ifølge regjeringens lovforslag vil en definisjon av seksuell trakassering klargjøre hva som menes med seksuell trakassering etter loven, og dermed kunne bidra til mer brukervennlighet og bedre etterlevelse. Det vil tydeliggjøre og synliggjøre at begrepet skal forstås likt i begge lovene.

Verneombud og psykososialt arbeidsmiljø 

Regjeringen foreslår at det presiseres i arbeidsmiljøloven at verneombudet særlig skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Forslaget er ikke ment å pålegge verneombudet flere ansvarsområder enn det som følger av reglene i dag.

Regjeringen viser til Arbeidstilsynets erfaringer om at ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet ikke prioriteres i mange virksomheter. Forslaget vil etter regjeringens syn bidra til å øke bevisstheten om verneombudets ansvar for de psykososiale sidene av arbeidsmiljøet. Det vil fortsatt være arbeidsgivers ansvar å sørge for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø.

– Trenger gode veiledere

Unio mener det er behov for å følge opp de nye lovbestemmelsene med gode veiledere som er utarbeidet sammen med partene i arbeidslivet.

Advokat og fagsjef Henrik Dahle

– Verneombudene må få bedre opplæring i håndtering av vold og trakassering på arbeidsplassen, sier advokat og fagsjef Henrik Dahle i Unio.

Arbeidstakere som blir utsatt for vold og trakassering kan søke om å få godkjent skaden som yrkesskade, men NAVs tall viser at syv av ti som får innvilget en ytelse beregnet etter særreglene for yrkesskader er menn. Forskning viser at helse- og sosialsektoren, som er kvinnedominert, er den sektoren der det er vanskeligst å få godkjent yrkesskader.

– Denne utfordringen pekte vi på i vårt høringssvar til departementet uten at det er adressert i den avsluttende proposisjonen. Vi jobber på videre for at det psykososiale arbeidsmiljøet må få en enda større oppmerksomhet og plass i lovverket, lover Henrik Dahle.

Les også:

Unio har inngått et samarbeid med SINTEF om forskning innenfor Unios yrkesgrupper som jobber for og med mennesker, med søkelys på å utforske emosjonelle krav og belastninger.