Forskningsprosjekt om emosjonelle belastninger

Unio har inngått et spennende og viktig samarbeid med SINTEF om forskning innenfor Unios yrkesgrupper som jobber for og med mennesker, med søkelys på å utforske emosjonelle krav og belastninger. 

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø er et satsningsområde for Unio, som nå ønsker å forsterke dette arbeidet sammen med medlemsforbundene.

I Unios 14 medlemsforbund er det mange yrkesgrupper som har en arbeidshverdag bestående av interaksjoner med elever, pasienter, klienter, kunder eller publikum, der ansatte må håndtere egne og andres følelser som en viktig del av jobben. Omfanget av emosjonelle krav og utfordringer har økt og vil fortsette å øke i takt med økende andel sysselsatte innenfor våre sektorer.

Unio ønsker gjennom dette forskningsprosjektet å frembringe et bedre kunnskapsgrunnlag når det gjelder emosjonelle krav og utfordringer i yrker som jobber for og med mennesker. I tillegg ønsker vi økt innsikt i hva som skjer i praksis når ansattes vern gjennom arbeidsmiljøloven støter på utfordringer i møte med andres rettigheter og vern i arbeidshverdagen (brukeres, elevers, pasienter, publikums osv.).

Problemstillingene

Det er to problemstillinger prosjektet skal se nærmere på:
1. Emosjonelle krav og belastninger
2. Ansattes vern sett i forhold til brukerrettigheter

Delspørsmål 1: Emosjonelle krav og belastninger
Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som ansatte opplever i møte med andre mennesker i en arbeidssituasjon. Mer spesifikt handler det om å måtte forholde seg til andres sterke følelser og/eller å måtte kontrollere, regulere og eventuelt skjule egne følelser og følelsesuttrykk for å imøtekomme forventninger knyttet til arbeidsrollen.

Delspørsmål 2: Ansattes vern sett i forhold til brukerrettigheter
Omfanget av vold og trusler (og andre krenkelser/beskyldninger) har økt. Dette er noe av grunnen til at flere opplever at brukerrettighetene er forsterket på bekostning av eget, fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Selv om lovverkene er likestilt, snakkes det om «kolliderende» lovverk i praksis. Dette er et tema det trengs mer kunnskap om og som vi i dette prosjektet skal se i sammenheng med ansattes emosjonelle krav og belastninger i arbeidet.

Valg av yrkesgrupper

Tall fra SSB viser at de yrkene som oppgir høyest andel emosjonelle krav i stor grad inngår i Unios medlemsmasse, som oppgir å ha høye emosjonelle krav langt over gjennomsnittet på 19 prosent. Basert på SSBs oversikt over ulike yrkesgruppers andel av opplevde emosjonelle krav, vil SINTEF avgrense den kvalitative studien til de fem yrkesgruppene i Unio som har høyest andel av emosjonelle krav, nærmere bestemt sykepleiere, barnehagelærere, grunnskolelærere, fysioterapeuter og politi.

Gjennomføring av undersøkelsen

SINTEFs løsningsforslag baserer seg på bruk og sammenstilling av ulike datakilder og metodetilnærminger og vil består av tre deler: 1) en kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på temaet emosjonelle belastninger, 2) en kvalitativ undersøkelse blant ansatte og ledere i de utvalgte yrkene som inngår i studien, 3) en kvantitativ spørreundersøkelse blant Unios yrkesgrupper for å kartlegge omfang av emosjonelle belastninger som eksisterer og hvordan disse håndteres både individuelt, kollektivt og organisatorisk. Forskningsprosjektet vil pågå ut året 2023 med en kunnskapsoppsummering halvveis inn i prosjektet.

Digital plattform

I forbindelse med prosjektet vil Unio utarbeide en egen digital plattform under domenet «fremtidens arbeidsmiljø». Her vil funn fra kunnskapsprosjektet presenteres fordelt på de forskjellige yrkesgruppene som deltar i prosjektet. Lansering av plattformen er tentativt satt til 1. juni 2023.