– AFP må lovfestes i Sykepleierordningen

Det ser ut til at vi må kjempe både for at gjensidig medregning av kvalifikasjonstid kommer på plass, at AFP lovfestes også i Sykepleierordningen og at vi ikke må kopiere alle hullene i privat AFP. Det sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug.

Samlet arbeidstakerside

Bakgrunnen for Arbeidsdepartementets høringsforslag som en samlet arbeidstakerside nå har besvart, er pensjonsavtalen fra 3. mars 2018. Her ble satsene og hovedreglene for en livsvarig offentlig AFP skissert, men det detaljerte regelverket ble utsatt i påvente av at privat sektor ville legge om sin AFP til en opptjeningsordning som fjernet hullene i privat AFP. LO og NHO har derimot ikke klart å bli enige om en ny privat AFP og dermed må 2018-avtalens løsning for offentlig sektor konkretiseres. Ny offentlig AFP skal virke fra 2025 da 1963-kullet blir 62 år.

– Det er kritikkverdig at Arbeidsdepartementet har ventet så lenge med dette arbeidet, vi har også grunn til å være bekymret for at 2018-avtalens bestemmelser om medregning ikke vil bli oppfylt, sier Orskaug.

Medregnet kvalifikasjonstid

I avtalen fra 2018 står det at «Det forutsettes at det etableres systemer for medregning av kvalifikasjonstid og refusjoner mellom AFP-ordningene i offentlig og privat sektor, slik at kvalifikasjonstid fra privat sektor kan medregnes i offentlig sektor og omvendt.»

– Departementet har hatt fem år på å avtale med privat sektor at de som går fra en jobb i offentlig sektor til en privat AFP-bedrift skal få medregnet kvalifikasjonstiden fra offentlig sektor når de går av med AFP. Hvis ikke dette kommer på plass, kan mange miste retten til AFP fullt og helt. Det er i strid med 2018-avtalen, og da vil vi kunne kreve avtalen reforhandlet, sier Unios sjeføkonom.

Avtalefestet pensjon

Arbeidstakersiden er også kritisk til at AFP ikke foreslås lovfestet i lov om pensjonsordning for sykepleiere. Da Sykepleierordningen gjelder for sykepleiere i både offentlig og privat sektor, kan konsekvensene av ikke å lovfeste AFP i Sykepleierordningen bli at privatansatte sykepleiere mister retten til AFP.

– Jeg velger å tro at dette er en glipp fra departementet.Dette må rettes opp når lovforslaget legges fram for Stortinget. Hvis ikke, er det et angrep på hele Sykepleierordningen som sikrer alle sykepleiere samme pensjon samme hvor de jobber, sier Orskaug.

Rettferdig og sømløs ordning

Arbeidstakerorganisasjonene tar i sitt felles høringssvar også opp at offentlig AFP ikke må kopiere alle hullene i private AFP.

– Det er disse hullene privat sektor ønsker å kvitte seg med, og som mange ganger tar fra ansatte en betydelig del av den samlede livsvarige pensjonen. Det at LO og NHO ikke har klart å bli enige om en ny privat AFP må ikke brukes mot offentlig ansattes ønske om å få en AFP-ordning som er mer rettferdig og sømløs, sier Erik Orskaug.