Hvem skal ha særaldersgrense?

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere særaldersgrensene. Arbeidsgruppa har fått frist til 1. juni 2023 og skal ledes av Pål Molander, tidligere direktør på STAMI.

Hvis arbeidsgruppa holder fristen, kan innstillingen bli trukket inn i forhandlingene om pensjonsregelverket for de som har særaldersgrense. Her er fristen 1. juli 2023.

Dette reagerer Unio-leder Ragnhild Lied på.

– Jeg minner om at arbeidet med å utrede omfanget av særaldersgrensene, det vil si hvilke stillinger som skal ha særaldersgrense og hva disse skal være, er en oppfølging av pensjonsavtalen mellom hovedorganisasjonene og regjeringen fra 2018, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Pensjonsavtalen sier klart at pensjonsregelverket for de som har særaldersgrense skal forhandles først, og at omfanget skal vurderes etterpå. Jeg legger til grunn at regjeringen med arbeidsgruppas korte frist ikke vil presse gjennom en behandling som er i strid med den rekkefølgen som er avtalt i pensjonsavtalen, sier Unio-lederen.

– Da må det i tilfelle være enighet om dette mellom alle partene i avtalen, sier Lied.

Unio har hele tiden vært klar på at partene først skal forhandle et nytt regelverk som sikrer de som har lavere aldersgrense enn andre en god livsvarig pensjon. Deretter skal det gjøres et arbeid med å vurdere omfanget av særaldersgrensene. Arbeidsgruppa skal kartlegge omfanget og redegjøre for bakgrunnen for de lavere aldersgrensene.

Partene i pensjonsavtalen skal delta i arbeidsgruppas møter og komme med innspill til arbeidet.

– Grunnlaget for at mange yrkesgrupper har lavere aldersgrense er like god i dag. Belastning og sikkerhet er like viktige hensyn i dag. Pensjonsreformen som innebærer at alle må stå lenger i arbeid, gjør det imidlertid nødvendig å tilpasse regelverket også for de som har særaldersgrense. Her er vi innstilt på å finne såkalte levealdersjusterte modeller, sier Ragnhild Lied.

Her er regjeringens uttalelse om det videre arbeidet med særaldersgrenser

Ny prosessavtale for alderspensjon til personer med særaldersgrense 14 juni 2022 

Mer om pensjon her