Forhandler for å styrke den norske modellen

I dag starter forhandlingene om en ny hovedavtale i staten. – Unios mål er å sikre et enda sterkere rammeverk for den norske arbeidslivsmodellen, sier Guro Elisabeth Lind, forhandlingsleder for Unio stat.

Hovedavtalen kalles gjerne «arbeidslivets grunnlov», og omhandler de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Hovedavtalen inneholder bestemmelser om medbestemmelse, rettigheter og plikter og samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte.

Denne uken forhandler Unio om hovedavtalen i staten sammen med de tre andre hovedsammenslutningene; LO, YS og Akademikerne. Motpart er Kommunal- og distriktsdepartementet.

Guro Elisabeth Lind leder forhandlingene for Unio.

– Hovedavtalen er utrolig viktig for våre tillitsvalgte fordi den regulerer medbestemmelsen de ansatte har. Men den er først og fremst viktig for samfunnet vårt fordi den bidrar til gode og omforente løsninger i arbeidslivet – for eksempel i vanskelige omstillingsprosesser, sier Lind.

Unios mål er å forhandle fram en enda sterkere avtale.

– Vi går til forhandlingene med mål om styrket forhandlingsrett og en styrking av tillitsvalgtrollen. Ikke minst må vi sikre at partene i arbeidslivet er likeverdige. Økt medbestemmelse og gode arbeidsforhold for de tillitsvalgte er helt sentralt hvis vi vil utvikle den norske modellen, sier Lind.

Etter planen skal forhandlingene fullføres denne uken. Hovedavtalen er en såkalt «konsensus-avtale». Det betyr at partene må være enige om endringene som skal gjøres.