Unios representantskap: Streikerett og tvungen lønnsnemnd

Unios representantskap er kritisk til omfanget av bruken av tvungen lønnsnemnd, og til myndighetenes håndtering av lønnsnemndssakene. Myndighetene må forplikte seg til å høre de streikende i en konflikt før varsel om tvungen lønnsnemnd stanser streiken. Myndighetene må også kreve at arbeidsgiverne ivaretar sitt samfunnsansvar og søker dispensasjon fra streiken når det er nødvendig.

Unio opplever tvistebehandlingen av stansede streiker i Rikslønnsnemnda som lite balansert og overfladisk, og kjennelsene gjengir nesten utelukkende arbeidsgivers syn. Streikende fagforeninger blir rutinemessig straffet med at alle medlemmer får senere virkningstidspunkt for lønnstilleggene enn andre ansatte.

Unios representantskap mener at Rikslønnsnemndas sammensetning nå må endres. LO og NHO kan ikke representere generelle arbeidstaker- og arbeidsgiverinteresser, når andre parters interessetvister behandles i Rikslønnsnemnda.

Les hele uttalelsen

Unios representantskapsmøte fant sted i dag på Sundvolden Hotel.