Unio går imot kutt i tolkers godtgjørelse

– Unio mener at forslag til endring i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse vil være et grunnleggende rettssikkerhetsproblem, og derfor ikke må vedtas, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Unio er bekymret over forslaget om endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse, der Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere tolkers godtgjørelse i saker som godtgjøres etter salærforskriften fra 4/5 til 2/3 av rettssalæret.

Unio mener blant annet at endringene vil gjøre oppdrag for retten mindre attraktive.

– Vi går imot forslaget til endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse fordi de negative konsekvensene vil være for store. Vi mener at forslaget vil være ødeleggende for offentlige etaters tilgang på høyt kvalifiserte tolker generelt, og for retten spesielt, sier Lied, og fortsetter:

– At forslaget også fremmes uten noen form for konsekvensutredning, ser vi på som svært alvorlig. Ikke minst fordi forslaget i ytterste konsekvens kan føre til at man ikke klarer å oppfylle befolkningens rett til tolk i retten.

Forslaget kan også redusere mulighetene for å oppnå formålet med tolkeloven, motvirke de siste års økte ressursbruk på utdanning og kvalifisering av tolker, og motarbeide regjeringens hovedsatsing for 2023 om å sikre innbyggernes rettsikkerhet.