Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformene vil kunne nås. Videre skulle utvalget se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft.

Utvalget la fram sin utredning 16. juni 2022. Her foreslår utvalget blant annet at:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes.
  • Minsteytelsene i pensjonssystemet bør reguleres i takt med lønnsveksten.
  • Uføre bør delvis skjermes for virkningen av levealdersjustering.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 20. juni 2022 på høring NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem.

Les Unios høringssvar