Ny rapport om likelønnskartlegging i staten

Kartleggingen av likelønn blir bedre jo tidligere tillitsvalgte blir involvert i arbeidet. Det viser en evaluering av statlige virksomheters rapportering om lik lønn for arbeid av lik verdi. – Det viste seg krevende å vurdere hva som er arbeid av lik verdi. I disse vurderingene har tillitsvalgte en viktig rolle å spille, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio.

Hun har sittet i styringsgruppen for prosjektet. Det er Oslo Economics som har gjennomført evalueringen på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet og de fire hovedsammenslutningene i staten. De fulgte ti statlige virksomheters arbeid med å gjennomføre en likelønnskartlegging i egen virksomhet.

Seniorrådgiver Andrea Mandt

Bakgrunnen er at arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet er styrket. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.  Virksomhetene er lovpålagt å kartlegge og rapportere om kvinner og menn i samme virksomhet har lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Rapporten fra Oslo Economics viser at arbeidet med likelønn blir bedre jo mer og tidligere tillitsvalgte blir involverte i arbeidet. Flere virksomheter vil legge opp til en bedre og tidligere involvering av tillitsvalgte neste gang likelønnsrapporteringen skal gjennomføres.

Det ble mange diskusjoner i arbeidsgruppene som skulle kartlegge likelønn. Lønnssystemet i staten – SAP – viste seg å ikke være et enkelt og pedagogisk nok verktøy til å analysere lønnsstatistikk – og lønnsutvikling.

Rapporten viser viktigheten av at lønnsstatistikker, kategorier og koder er brukervennlige. Hvis ikke – og dette viser rapporten fra Oslo Economics – blir ikke likestillingsrapportene fullverdige, og de som jobber med kartleggingen mister motivasjonen.

Mandt trekker frem viktigheten av å bruke verktøyene i hovedtariffavtalen for å rette opp skjevheter som oppdages i likelønnskartleggingen.

– I ny hovedtariffavtale er arbeidet med likelønn styrket og tillitsvalgtes rolle i likelønnskartleggingen er fremhevet. Hovedtariffavtalen er helt klar på at dersom det dokumenteres lønnsforskjeller som ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal dette rettes opp. Her har tillitsvalgte en viktig oppgave, sier Andrea Mandt.

Du kan lese rapporten her