ILO-konvensjon mot vold og trakassering ratifiseres i Norge – Bra, men jobben fortsetter

ILO-konvensjonen 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet er på vei til å bli ratifisert i Norge. – Vi støtter opp om det. Samtidig mener vi at regjeringen ikke er tilstrekkelig opptatt av å verne spesielt ansatte i politiet og helse- og utdanningssektoren mot vold, trusler og trakassering, sier fagsjef og advokat Henrik Dahle i Unio.

Forhandlingene om et internasjonalt regelverk for bekjempelse av vold og trakassering i det globale arbeidslivet har vært et viktig tema i flere år. Unio har gjennom sitt internasjonale engasjement vært en aktiv deltaker i disse forhandlingene. På 100-årsjubileet til ILO for ganske nøyaktig tre år siden kom gjennomslaget om en internasjonal konvensjon som forplikter stater å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet.

Regjeringen var tidlig ute med å klargjøre at den ville ratifisere konvensjonen, og at den ville trekke partene i arbeidslivet med i arbeidet. Dahle har deltatt i prosessen, og har i dag levert Unios høringssvar.

En bredest mulig ratifikasjon blant ILOs medlemsstater, vil kunne bidra til et regulert arbeidsliv med ordnede forhold på verdensbasis, samtidig som kvinners og andre sårbare gruppers stilling i arbeidslivet styrkes særskilt.

– Den nye standarden bidrar til å adressere nye og viktige virkemidler for å bekjempe vold og trakassering i det globale arbeidslivet, og betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Men konvensjonen omhandler også utfordringer i det nasjonale arbeidslivet, der vold og trakassering fra tredjepart – som klienter, kunder og brukere – ser ut til å øke, sier Dahle.

 

Ny rapport viser at særlig noen yrker er utsatt for trakassering i Norge

Unio organiserer medlemmer blant annet innen helse- og utdanningssektoren som utgjør store grupper i norsk arbeidsliv, og er svært kvinnedominert.

­– Vold og trusler og seksuell trakassering er utbredt i disse sektorene, og helse- og utdanningspersonell er noen av de mest utsatte yrkene. Likevel opplever vi at det er store utfordringer knyttet til det faktiske vernet ansatte har mot vold, trusler og trakassering i disse sektorene. Disse utfordringene blir i liten grad berørt i høringsnotatet, sier Dahle.

Han arbeider for at bestemmelsen om krav til det psykososiale arbeidsmiljø i arbeidsmiljølovens § 4-3 blir en bedre forankringsbestemmelse, som tar opp i seg flere av de ulike psykososiale risikofaktorer som arbeidstakerne er utsatt i arbeidshverdagen. I tillegg mener Unio det bør utarbeides en egen forskrift på områder som utfyller arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Unio jobber for at det psykososiale arbeidsmiljøet må få en større oppmerksomhet og plass i lovverket som skal beskytte ansatte mot skader. Psykososiale arbeidsmiljøbelastninger må følges like godt opp som de fysiske.

Fafo har nylig på oppdrag fra Unio utført et forskningsprosjekt der det avdekkes store forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid mellom teknisk etat og helse/utdannings-sektoren i to norske kommuner. Les mer om den her

Les mer om ILO her