Mannsutvalget: – Må få gutter til å velge utradisjonelt

Unio valgte å snakke om gutter og utdanning og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet da likestillingsminister Anette Trettebergstuen inviterte til innspillsmøte om Mannsutvalget. – Gutter som tar høyere utdanning går ikke til yrker med lavere lønn og hvor det er utfordringer med å få heltidsjobb, sa seniorrådgiver Nora Sørensen i Unio.

Regjeringen skal sette ned et nytt Mannsutvalg som skal «utrede likestillingsutfordringer gutter og menn møter, og som er utfordringer som bidrar til utenforskap og er til hinder for et likestilt samfunn». Kultur-og likestillingsdepartementet skriver i disse dager på mandatet for utvalget og skal velge hvem som skal sitte i det. I den forbindelse vil departementet ha innspill til hvilke tema utvalget bør fokusere på, og som bør med i mandatet. Unio støtter at det opprettes et nytt mannsutvalg, og framhever at det er viktig å finne ut hvem som opplever utenforskap og hvorfor.

Menn og jobb

Unio mener at skal en få gjort noe med det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og få menn til å velge kvinnedominerte studieretninger, må verdsettingen av kvinnedominerte yrker likestilles med mannsdominerte. Kvinnedominerte yrkesgrupper med høyere utdanning i offentlig sektor er systematisk lavere lønnet enn mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Dette tiltrekker ikke flere menn til velferdsyrkene i offentlig sektor som vi alle er avhengige av.

– Mens jentene går inn i mannsdominerte yrker, velger fortsatt menn svært tradisjonelt. Det vi gjøre noe med, understreket Sørensen i sitt innlegg.

Nora Sørensen på regjeringens innspillsmøte

Fordi:

– Det er viktig for barn og unge å ha mannlige rollemodeller – både som nærværende og bekreftende fedre, og at menn er på de arenaene barn er – som i barnehage, skole og helse – for eksempel i møte med helsesykepleier, sa Sørensen.

Hun spurte om det er slik at det er større forventninger til menns tilstedeværelse på jobben, mens det er mer akseptert at kvinner er mer hjemme.

– Er det fortsatt skambelagt for menn å ha en løsere tilknytning til jobben? Vi ser det spesielt  i forbindelse med pappapermen. Menn tar den permisjonen han er pålagt og ikke mer. Skyldes dette forventningene han møter og ikke egentlig et ønske hos han sjøl?

Menn og utdanning

I Camilla Stoltenberg-utvalgets utredning “2019:3 Nye sjanser – bedre læring” var man opptatt av at gutters skoleprestasjoner ikke var like gode som jenters. Konklusjonen ble at vi ikke vet årsaken til disse kjønnsforskjellene.  Sørensen ba derfor om at Mannsutvalget bør etterspørre mer kunnskap om dette gjennom spisset forskning på feltet.

– Likevel viser forskning at gutter lykkes med tiden, ofte tar de jentenes skolefaglige forsprang igjen når de er i midten av 20-årene. Det er derfor viktig å ha oppmerksomheten rettet mot de få som har utfordringer med å mestre livet og skolen over tid, og som opplever utenforskap.  I en inkluderende skole er det viktig at alle barn uansett kjønn og andre gruppetilhørigheter blir møtt på en god måte. Det krever tid nok til det enkelte barn og den enkelte elev og god fagkompetanse i skole og barnehage, understreket Sørensen.

Hun avsluttet med at Mannsutvalget bør finne ut hvem den moderne mannen er og hvem han bør være.

– Mannsutvalget bør se på mannsrollen og hva den har vært og er i dag. En ny mannlighet kan være i ferd med å vokse fram i randsonen av de tradisjonelle mennene vi blant annet finner i mediene. Hva skal den nye mannsrollen være? Hvem er den moderne mannen? Hva skal han tilstrebe å være? Hvordan skal flest mulig menn finne sin plass i hele arbeidsmarkedet og i vårt moderne, likestilte samfunn?

Unio vil følge Mannsutvalgets arbeid nøye, og gi skriftlige innspill.

Opptak av regjeringens innspillsmøte finner du her. Spol til Unios innspill: 1:23:40

Les Unios skriftlige innspill om Mannsutvalgets mandat her