Løsning i kommunen – men Utdanningsforbundet vil si nei

Det blir i første omgang ikke streik i kommunene etter at Unio kommune tirsdag morgen aksepterte skissen til løsning. Imidlertid er Unio delt, og Utdanningsforbundet stemte blankt.

– Skissen slår veldig ulikt ut for Unios medlemsorganisasjoner, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Tirsdag ble det fremlagt en skisse til løsning i årets hovedoppgjør. Partene har blitt enige om tarifftillegg som innebærer en ramme på 3,84 prosent. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. Det ble i meklingen lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholder rammen tarifftillegg per 1.5. som gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent.

Unio delt

– Resultatet slår veldig forskjellig ut for Unios medlemsorganisasjoner. Den skissen som ble fremlagt var akseptabel for andre Unio-forbund. Jeg har respekt for at andre av Unios medlemsorganisasjoner har valgt å akseptere. Samtidig må jeg konstatere at KS aktivt presser fram en unødvendig konflikt med lærerne, sier Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune.

Norsk Sykepleierforbund var blant de som sa ja til skissen.

– Vi sikret viktige gjennomslag for våre medlemmer når det gjelder ramme og profil. Vi fikk også viktig gjennomslag for å gjøre om ubekvemstillegget fra kroner til prosent, sier Silje Naustvik, nestleder i Unios forhandlingsutvalg.

Andre elementer i skissen som var medvirkende til at Unio aksepterte:

  • Begynnerlønn har økt, og det er også gjort en prioritering av dem med lengst ansiennitet.
  • Vi har også fått gjennomslag for et viktig prinsipp ved at tilleggene på lørdag, søndag og natt er økt, og delvis gjort om til prosentvise tillegg. Vi har blitt kvitt helgetrappa, som ikke fungerte etter hensikten.
  • Vi har også fått en endring som sikrer at de som nå ansettes i ny stilling, vil få ansiennitet for all arbeidserfaring, også fra privat sektor.

– Vi har fått en høyere ramme enn frontfaget med en profil som treffer våre medlemmer, sier Naustvik.

De som stemte for forslaget til løsning i lønnsoppgjøret var Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Forskerforbundet, Det norske maskinistforbund, Norsk Tannpleierforening, Norsk Radiografforbund, Det norske Diakonforbund og Presteforeningen.

– Ikke på noen måte godt nok

Steffen Handal konstaterer at KS ikke ivaretar lærerne. Utdanningsforbundets medlemmer i Unio kommunes forhandlingsutvalg valgte derfor å stemme blankt til skissen.

– Jeg må ta hensyn til alle forbundene i Unio, også hva som tjener den alle største yrkesgruppen, nemlig lærerne. Utdanningsforbundet medlemmer i Unios forhandlingsutvalg har stemt blankt, og dermed signalisert at dette ikke på noen måte er godt nok for dem. Spillereglene er slik at dersom Utdanningsforbundet hadde stemt nei, ville det medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte gå ut i streik nå, sier forhandlingsleder Steffen Handal.

Læreren har vært lønnstaper over flere år

Handal varsler at Utdanningsforbundets sentralstyre med stor sannsynlighet kommer til å si nei til dette resultatet. Han mener det vil bli umulig å godta for landets største lærerorganisasjon.

– KS nedprioriterer nok en gang skoleverket. Dette er en ren provokasjon. Lærernes lønn har vært nedprioritert både på kort og lang sikt. KS var ansvarlig for at lærerne fikk desidert minst også i fjor. Det skjer samtidig som 20 prosent av de som underviser i landets skoler mangler lærerutdanning. KS tar overhodet ikke ansvar for skoleverket, mener Handal.

Handal mener at vi trenger en arbeidsgiver som faktisk verdsetter lærerne. Det har vi ikke nå. Det går ut over skolen og elevene.

Når og hvor en eventuell lærerstreik gjennomført av Utdanningsforbundet vil komme, vil bli bestemt senere. Les mer om det på udf.no.

Her er meklerens forslag 

Les mer om lønnsoppgjøret 2022 her